do góry ^

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami


 

Nazwa sprawy/procedury

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru – wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej
Pełnomocnictwo (załącznik w formie elektronicznej), w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja wniosku.
 2. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pisma w sprawach dotyczących wpisu do rejestru, doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

* W przypadku gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia wymagań formalnych (m. in.  o których mowa w art. 53 ust. 7 i ust. 8 ustawy o odpadach),  wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania.  

 1. Załatwienie sprawy:

  3a. pozytywne – wpis do rejestru.

  • Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
  • Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.
  • Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

  3b. negatywne - wydanie decyzji administracyjnej odmawiającej wpisu do rejestru
  w przypadkach gdy:

  • podmiot nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
  • będący wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego,
   o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
  • będący organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
  • będący organizacją odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.

 

Opłaty

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

 1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzających pojazdy,
 4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe,
 8. wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 9. wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
 10. podmiotów reprezentujących.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru, uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zła dla pozostałych podmiotów 300 zł, co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych, spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

PKO BP O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771

Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy:

pod numerem telefonu: 61 62 67 530,
poprzez adres e-mail: bdo@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Administratorem BDO jest Minister Środowiska, natomiast samo prowadzenie rejestru zostało powierzone marszałkom województw.

Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru:

 • z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  1. przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty lub autoryzowanych przedstawicieli, o których mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy,
  2. prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  3. organizacje odzysku,
  4. dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
  5. przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 tej ustawy,
  6. przedsiębiorców prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz przedsiębiorców prowadzących inne równoważne systemy zbierania;
 • z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  1. wprowadzający pojazdy,
  2. prowadzący punkty zbierania pojazdów,
  3. prowadzący stacje demontażu,
  4. prowadzący strzępiarki;
 • z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  1. wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
  2. zbierający zużyty sprzęt,
  3. prowadzący zakład przetwarzania,
  4. organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
  6. prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

* Wprowadzający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, po wpisaniu do rejestru,  zobowiązany jest złożyć do marszałka województwa wniosek, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach, w szczególności zawierający informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadanym numerze rejestrowym.

 • z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:
  1. wprowadzający baterie lub akumulatory,
  2. prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  3. podmioty pośredniczące;
 • z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
  1. posiadacze odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  2. transportujący odpady,
  3. sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  4. prowadzący zakłady recyklingu statków,
  5. wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 • z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorcy:
  1. będący organizacjami odzysku opakowań,
  2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
   • odpadów opakowaniowych,
   • produktów w opakowaniach,
  3. eksportujący:
   • odpady opakowaniowe,
   • opakowania,
   • produkty w opakowaniach,
  4. prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  5. wprowadzający opakowania,
  6. wprowadzający produkty w opakowaniach.
  7. prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  8. podmiotów reprezentujacych;
 • z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  1. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
  2. podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Zakres wniosku o wpis do rejestru został określony w art. 53 ust. 5 ww. ustawy o odpadach.

Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopoloskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. weryfikacji wniosku o wpis do rejestru BDO oraz załączonych do niego dokumentów: (m. in. oświadczeń, pełnomocnictw),
  2. wysyłania wezwań do uzupełnienia złożonego wniosku,
  3. dokonywania czynności związanych z wpisywaniem do rejestru, nadawania loginu i hasła,
  4. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy, w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
  5. związanych z księgowaniem wpłaconych opłat rejestrowych i rocznych, w tym prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach związanych z zadłużeniami bądź nadpłatami,
  6. ewentualnego prowadzenia postepowań administracyjnych w celu wydania decyzji określającej/ustalającej nadpłatę, 
  7. ewentualnego prowadzenia postępowania związanego z wykreśleniem z rejestru,
  8. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  9. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  10. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-i oraz przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację.
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-03-23 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-03-23 08:36:43 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2024-02-27 15:11:07 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 64412 razy
UMWW ©2024