do góry ^

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami


Nazwa sprawy/procedury

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2018 r. poz.184)

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru – wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej
 2. Pełnomocnictwo (załącznik w formie elektronicznej), w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja wniosku.
 2. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pisma w sprawach dotyczących wpisu do rejestru, doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

* W przypadku gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa
w art. 53 ust. 7 i ust. 8 ustawy o odpadach,  wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania.  

 1. Załatwienie sprawy:

3a. pozytywne – wpis do rejestru.

 • Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
 • Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.
 • Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

3b. negatywne - wydanie decyzji administracyjnej odmawiającej wpisu do rejestru
w przypadkach gdy:

 • podmiot nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
 • będący wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego,
  o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • będący organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • będący organizacją odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.

 

Opłaty

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

 1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzających pojazdy,
 4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru, uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia
15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł, co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 184).

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych, spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

PKO BP O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771

Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Maciej Borowczyk
tel.: 61 626 64 24
e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl

Karolina Górczak
tel.: 61 626 64 50
e-mail: karolina.gorczak@umww.pl

Małgorzata Hain – Kotowska
tel.: 61 626 64 66
e-mail:malgorzata.hain@umww.pl

Joanna Halamunda
tel.: 61 626 64 59
e-mail: joanna.halamunda@umww.pl

Justyna Kliber
tel. 61 626 64 91
e-mail: justyna.kliber@umww.pl

Lidia Lipska
tel.: 61 626 64 40
e-mail: lidia.lipska@umww.pl

Jakub Müller
tel.: 61 626 64 69
e-mail: jakub.muller@umww.pl

Katarzyna Jażdżewska
tel. 61 626 64 39
e-mail: katarzyna.jazdzewska@umww.pl

Patrycja Walkowiak
tel. 61 626 64 85
e-mail: patrycja.walkowiak@umww.pl

Magdalena Siejak
tel.: 61 626 64 47
e-mail: magdalena.siejak@umww.pl

Aneta Sobczak
tel. 61 626 64 33
e-mail:aneta.sobczak@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 • Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Administratorem BDO jest Minister Środowiska, natomiast samo prowadzenie rejestru zostało powierzone marszałkom województw.
 • Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru:
 • z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
  w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1932):

1. wprowadzający na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),

2. prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,

3. organizacje odzysku,

4. dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

 

 • z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 ze zm.):
 1. wprowadzający pojazdy,
 2. prowadzący punkty zbierania pojazdów,
 3. prowadzący stacje demontażu,
 4. prowadzący strzępiarki;

 

 • z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.):
 1. wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
 2. zbierający zużyty sprzęt,
 3. prowadzący zakład przetwarzania,
 4. organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 6. prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

 

* Wprowadzający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, po wpisaniu do rejestru,  zobowiązany jest złożyć do marszałka województwa wniosek, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy
o odpadach, w szczególności zawierający informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadanym numerze rejestrowym.

 

 • z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.):
 1. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 2. prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 3. podmioty pośredniczące;

 

 • z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.):
  1. posiadacze odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  2. transportujący odpady,
  3. sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  4. prowadzący zakłady recyklingu statków,
  5. wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

 

 • z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.) – organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorcy:
 1. będący organizacjami odzysku opakowań,
 2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:

- odpadów opakowaniowych,

- produktów w opakowaniach,

 1. eksportujący:

- odpady opakowaniowe,

- opakowania,

- produkty w opakowaniach,

 1. prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 2. wprowadzający opakowania,
 3. wprowadzający produkty w opakowaniach.
 4. prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 • z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.):

- punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,

- podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć
  przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2414).
 • Zakres wniosku o wpis do rejestru został określony w art. 53 ust. 5 ww. ustawy o odpadach.
 • Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru.

 

 • Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa
  z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 1. weryfikacji wniosku o wpis do rejestru BDO oraz załączonych do niego dokumentów: (m. in. oświadczeń, pełnomocnictw),
 2. wysyłania wezwań do uzupełnienia złożonego wniosku,
 3. dokonywania czynności związanych z wpisywaniem do rejestru, nadawania loginu i hasła,
 4. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy,
  w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
 5. związanych z księgowaniem wpłaconych opłat rejestrowych
  i rocznych, w tym prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach związanych z zadłużeniami bądź nadpłatami,
 6. ewentualnego prowadzenia postepowań administracyjnych w celu wydania decyzji określającej/ustalającej nadpłatę, 
 7. ewentualnego prowadzenia postępowania związanego
  z wykreśleniem z rejestru,
 8. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
 9. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
 10. archiwizacji.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy
  o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów,
  o których mowa w pkt. 2 lit. a-i oraz przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski
  o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację.
 9.  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-03-23 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-03-23 08:36:43 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-06-24 15:03:03 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 46410 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021