do góry ^

Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań


Nazwa sprawy/procedury

Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
  Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30) – dotyczy lat 2013-2014

 

Wymagane dokumenty

 1. Sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań (OPAK-1) – do 2014 r. włącznie.
 2. Sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2) - do 2014 r. włącznie.
 3. Sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3) - do 2014 r. włącznie.
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy sprawozdanie podpisuje pełnomocnik.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawozdania OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3 za lata do 2014 r. włącznie należało złożyć w terminie do
31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja sprawozdań OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3.
 2. Sporządzenie na podstawie ww. sprawozdań raportu wojewódzkiego zawierającego masę wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku oraz informację o realizacji przez producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4.
 3. Przekazanie przez marszałka województwa raportu wojewódzkiego ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do dnia 15 maja za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Jeżeli podmiot stwierdzi, że dane, które zawarł w sprawozdaniu nie są prawidłowe ma prawo dokonać korekty tego dokumentu.

 

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO BP S.A.

Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Joanna Halamunda
tel. 61 626 64 59
e-mail: joanna.halamunda@umww.pl

Jakub Műller
tel. 61 626 64 69
e-mail: jakub.muller@umww.pl

Maciej Borowczyk
tel. 61 626 64 24
e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy:

 1. Producentów opakowań – sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań - OPAK-1.
 2. Importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań – sprawozdanie o masie opakowań przywiezionych z zagranicy - OPAK-2.
 3. Eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań i/lub produktów w opakowaniach  - sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań - OPAK-3.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 1. weryfikacji złożonych dokumentów: (m. in. wykazów, sprawozdań, pełnomocnictw) oraz ustalania na ich podstawie wysokości naliczonej opłaty,
 2. wysyłania wezwań do złożenia wykazu lub korekty,
 3. prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość zaległych opłat, o których mowa
  w niniejszej procedurze,
 4. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy,
  w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
 5. związanych z księgowaniem wpłaconych opłat środowiskowych, w tym prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach związanych
  z zadłużeniami bądź nadpłatami,
 6. ewentualnego prowadzenia postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji określającej/ustalającej nadpłatę, 
 7. wszczęcia i udziału w postępowaniu egzekucyjnym, w przypadku braku wykonania obowiązku związanego z wpłaceniem należnych opłat,
 8. związanych z udziałem w ewentualnych  postępowaniach upadłościowych
  i restrukturyzacyjnych,
 9. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
 10. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
 11. archiwizacji.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa
  w pkt. 2 lit. a-j oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku
  z Państwa sytuacją szczególną.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-16 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-16 12:49:44 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-06-24 15:23:12 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 7251 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020