do góry ^

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich


Nazwa sprawy/procedury

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.
 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196; ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń zawierający następujące dane:
    - nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w wypadku gdy wnioskodawca 
       jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną - imię i nazwisko oraz adres 
       miejsca zamieszkania;
    - wskazanie, czy działalność szkoleniowa będzie prowadzona w ramach 
       działalności gospodarczej;
    - określenie zakresu szkolenia, które wnioskodawca zamierza prowadzić, w tym 
       wskazanie:
    • czy szkolenie ma mieć charakter podstawowy czy uzupełniający
    • obszaru górskiego, którego ma dotyczyć szkolenie przewodników górskich

  - wskazanie, czy wpis do rejestru organizatorów szkoleń ma dotyczyć 
    zorganizowania jednego szkolenia, czy organizowania szkoleń na stałe
  - wskazanie kierownika szkolenia lub innej osoby upoważnionej do występowania 
    wobec marszałka województwa w sprawach związanych ze szkoleniem;
  - informację o dotychczasowych szkoleniach prowadzonych przez wnioskodawcę, 
    jeżeli wnioskodawca prowadził uprzednio szkolenia;
  - opis warunków szkolenia, w tym wskazanie miejsca odbywania wykładów i zajęć 
    praktycznych, a także określenie miejsca przechowywania dokumentacji 
    szkolenia i archiwum wydanych dokumentów.

  • Do wniosku wnioskodawca dołącza oświadczenie następującej treści:
    "Oświadczam, że:
    1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń są 
        kompletne i zgodne z prawdą;
    2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie 
        organizowania szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.".

Oświadczenie, o którym mowa w ust.6, zawiera:
   1) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
   2) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem
       imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt kancelaryjny

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt kancelaryjny
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ww. rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.

 

Tryb odwoławczy

brak
 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł;

Opłatę skarbową należy wnosić w formie gotówkowej w punktach poboru opłat (tzw. punkty „inkasa”) lub bezgotówkowej – przelewem na konto:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

Poznań, ul. Libelta 16/20

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Anna Choczaj, tel.: 61 626 68 54, piętro IX – pokój 940,

e-mail: anna.choczaj@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

-----------------------------
 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-27 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-27 13:05:30 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 7023 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021