do góry ^

Podział środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych


 

Nazwa sprawy/procedury

Podział środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 2. Uchwała nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14 października 2022 roku w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji złożony w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Do wniosku, w zależności od rodzaju zadania, należy dołączyć:

 1. na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
  • kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez właściwe starostwo, na której należy wkreślić lokalizację przedsięwzięcia (odcinek drogi do realizacji),
  • aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez właściwe starostwo,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 2. na budowę i renowację  zbiorników wodnych służących małej retencji:
  • kopię operatu wodnoprawnego poświadczonego za zgodność z oryginałem, a w przypadku renowacji zbiornika dokumentację projektowo - kosztorysową,
  • oryginał ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, gdy takie pozwolenie jest wymagane dla realizacji zadania,
  • aktualną kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez właściwe starostwo, na której należy wkreślić lokalizację projektowanych prac,
  • aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez właściwe starostwo,
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
  • oświadczenie o posiadaniu nie więcej niż 30 ha zbiorników wodnych małej retencji,
  • oświadczenie o nie korzystaniu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę lub renowację zbiorników wodnych w ciągu ostatnich 4 lat,
  • opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie melioracji oraz należącą do izby budownictwa, potwierdzającą celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót - w przypadku ubiegania się o środki na renowację zbiornika wodnego;
 3. na zakup sadzonek drzew miododajnych
  • kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez właściwe starostwo, na której należy zaznaczyć miejsca nasadzeń drzew,
  • aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez właściwe starostwo,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowę najmu, dzierżawy, użyczenia, itp., decyzję administracyjną) lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 4. na realizację infrastruktury ogrodowej:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
  • aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez właściwe starostwo,
  • oświadczenie, że stowarzyszenie ogrodowe nie działa w celu osiągnięcia zysku,
  • pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów Prawo budowlane, a jeśli nie wymagają to oświadczenie, że pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót nie jest wymagane dla zaplanowanej inwestycji;
  • oświadczenie o nie korzystaniu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na infrastrukturę ogrodową w ciągu ostatnich 2 lat (oddzielnie dla każdego Rodzinnego Ogrodu Działkowego),
  • aktualną kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez starostwo, na której należy zaznaczyć realizowaną inwestycję,
  • projekt, jeżeli jest wymagany.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Data podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego lub Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz data podpisania umowy.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Uchwała podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego lub Zarząd Województwa Wielkopolskiego, następnie podpisanie umowy określającej warunki dofinansowania zadania.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Osoba do kontaktu w sprawie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Piotr Adamowicz
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 66
e-mail: dg.sekretariat@umww.pl

Osoba do kontaktu w sprawie zakupu sadzonek drzew miododajnych oraz realizacji infrastruktury ogrodowej
Hubert Siemianowski tel. 61 626 65 50
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
e-mail: dg.sekretariat@umww.pl

Osoba do kontaktu w sprawie budowy i renowacji  zbiorników wodnych służących małej retencji 
Tomasz Klemenczak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 47
e-mail: dg.sekretariat@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Monitorowanie przebiegu realizacji umowy.
Przyjmowanie i ocena sprawozdania z realizacji umowy.

Dokumenty do pobrania

 • Uchwała do pobrania - pobierz dokument 
 • Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - pobierz dokument
 • Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych - pobierz dokument
 • Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę/renowację zbiorników wodnych małej retencji - pobierz dokument
 • Oświadczenie nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji na budowę/renowację zbiorników wodnych małej retencji - pobierz dokument
 • Oświadczenie nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji na budowę/renowację zbiorników wodnych małej retencji - pobierz dokument
 • Wniosek o wypłatę dotacji z tytułu budowy lub renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji - pobierz dokument
 • Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na infrastrukturę ogrodową – pobierz dokument
 • Oświadczenie nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji na infrastrukturę ogrodową – pobierz dokument
 • Oświadczenie nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji na infrastrukturę ogrodową – pobierz dokument
 • Oświadczenie nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji na infrastrukturę ogrodową - pobierz dokument ​
 • Sprawozdanie finansowe z wykonania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - pobierz dokument
 • Sprawozdanie finansowe z wykonania budowy/renowacji zbiorników wodnych małej retencji - pobierz dokument
 • Sprawozdanie  finansowe  z  wykonania zadania zakupu sadzonek drzew miododajnych - pobierz dokument
 • Sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji na infrastrukturę ogrodową – pobierz dokument
 • Sprawozdanie z wykonania zadania zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania - pobierz dokument 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-26 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-26 12:43:37 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2023-08-08 13:46:25 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 47481 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023