do góry ^

Wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne


 

Nazwa sprawy/procedury

Wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. 2022r. poz. 2147).
 2. 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 221).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (tj. Dz. U. 2020 poz. 1653).

 

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy - pobierz dokument
Protokół z egzaminu końcowego po kursie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z wynikiem pozytywnym (przedkłada przewodniczący komisji).
Wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokument
Klauzula informacyjna – RODO - pobierz dokument
Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia oraz za wpis do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu                                          
Departament Infrastruktury
al. Niepodległości 34
61-716 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu

 

Sposób załatwienie sprawy (opis procedury)

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym uprawniona jest osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

 1. Ukończyła 21 lat, z wyjątkiem pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. Spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 3. Ukończyła odpowiedni kurs ADR:
  • Początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy;
  • Doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
 4. Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy lub doskonalący.
 5. Złożyła wypełniony formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę.

Zaświadczenie ADR wydawane jest na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu. W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest zobowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych warunków marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu ważności dotychczasowego zaświadczenia, wydając nowe zaświadczenie ADR. Nowe zaświadczenie przesyłane jest za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Opłatę za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR w kwocie 50 zł należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, nr konta: 70 1020 4027 0000 1102 0396 7973

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Joanna Wdowiak, Grzegorz Fekner
Departament Infrastruktury
al. Niepodległości 34,
tel.: 61 626 70 64, 61 626 70 55
e-mail: joanna.wdowiak@umww.pl , grzegorz.fekner@umww.pl  

 

Dodatkowe informacje

Dokumenty składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty w:

PUNKCIE KANCELARYJNYM
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
parter, 
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
e-mail: kancelaria@umww.pl

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-08-23 Agnieszka Kubiakowska-Michalak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-08-23 12:56:15 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-09-19 14:00:06 przez Katarzyna Janiszewska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 26901 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023