do góry ^

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym


 

Nazwa sprawy/procedury

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Warunki ogólne:

Podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizację, zapewnia się nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. – o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 214)
  • Art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 29)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820) 
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1322)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1412)

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zgodny z załącznikiem nr 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 29).

 

Miejsce załatwienia sprawy

osobiście:
Biuro Geodety Województwa
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań

korespondencyjnie:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w jednej z poniższych form:

Przygotowane materiały wraz z licencją przesłane zostaną przy pomocy usług sieciowych, o których mowa w art. 9, ust. 1, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 4 marca o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 214) lub
w inny sposób, zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

 

Zakres udostępniania danych z rejestru publicznego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej właściwy dla terenu województwa wielkopolskiego udostępnia dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego we wniosku zadania publicznego – zgodnie z art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.).

 

Sposób i formaty udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Dane udostępnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  1. Standardowe opracowania kartograficzne, tworzone na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, w skali 1: 10 000 – gml, tiff, geotiff
  2. Niestandardowe opracowania topograficzne w skalach: 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000 – tiff, geotiff
  3. Mapy tematyczne : glebowo – rolnicza 1: 5 000, 1: 25 000 – shp, tiff, geotiff; hydrograficzna 1: 50 000 – tab, tiff, geotiff; sozologiczna 1: 50 000 – tab, tiff, geotiff

*Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k- do pobrania z zakładki RODZAJE MAP

 

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania drogą elektroniczną dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Podmiot otrzymujący informacje z rejestru publicznego jest zobowiązany do ich ochrony na poziomie nie mniejszym niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze.

Podmiot ubiegający się o uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych zobowiązany jest do zabezpieczenia otrzymanych danych przed ich utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane poprzez opracowanie i wdrożenie Polityki bezpieczeństwa oraz systemu zarządzającym bezpieczeństwem informacji określonych polskimi normami.

Zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)

 

Tryb odwoławczy

W postępowaniu administracyjnym zakończonym wydaniem decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

 

Opłaty

Dane udostępnia się nieodpłatnie

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Anna Polerowicz
tel. 61 626 72 05
e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl
e-mail: anna.polerowicz@umww.pl

 

Alicja Hornik
tel. 61 626 72 06
e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl
e-mail: alicja.hornik@umww.plOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-02-23 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-02-23 11:30:02 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-01-24 12:26:13 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 14956 razy