do góry ^

Udostępnianie materiałów Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - wniosek


 

Nazwa sprawy/procedury

Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. – o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 214)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1322)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1412)

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

zgodny z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)

 

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Geodety Województwa
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po otrzymaniu wypełnionego prawidłowo wniosku oraz dokonaniu wpłaty przelewem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Dokumentem Obliczenia Opłaty.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w jednej z poniższych form:

Przygotowane materiały wraz licencją oraz Dokumentem Obliczenia Opłaty przesłane zostaną drogą pocztową lub w inny sposób, zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku o udostępnienie materiałów Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Tryb odwoławczy

Art. 40f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1990 z późn. zm.)

 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.
 2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
 3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 

Opłaty

W przypadku udostępniania materiałów na wniosek, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYSKOKOŚCI OPŁATY, W TYM OPŁTY ZRYCZAŁTOWANEJ

 

Nie pobiera się opłaty za:

Udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 1. w celu edukacyjnym:
  • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
  • uczelniom, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630),
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535),
 2. w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
  • podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320)
 4. w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Anna Polerowicz
tel. 61 626 72 05
e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl
e-mail: anna.polerowicz@umww.pl

 

Alicja Hornik
tel. 61 626 72 06
e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl
e-mail: alicja.hornik@umww.plOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-02-23 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-02-23 11:35:36 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-03-22 08:52:37 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 15599 razy