do góry ^

Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska


 

Nazwa sprawy/procedury

Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - dział III.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska, który powinien zawierać:

 1. wskazanie wysokości opłaty, o której odroczenie terminu płatności występuje strona,
 2. opis realizowanego przedsięwzięcia (w przypadku gdy przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych wniosek powinien zawierać także wskazanie, że przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych),
 3. harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy.
 4. Pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty powinien zostać złożony przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone, tj. do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

 1. Warunkiem merytorycznego rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej jest złożenie go przed upływem terminu płatności opłaty, której dotyczy.
 2. Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od dnia złożenia wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Rozpatrzenie wniosku.
 2. Wezwanie do uzupełnienia braków wniosku.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej odraczającej termin płatności opłaty, zmniejszającej lub umarzającej opłatę albo decyzji odmawiającej odroczenia terminu płatności opłaty, zmniejszenia lub umorzenia opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji
17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO BP S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Michał Machnicki
tel. 61 62 66 441
e-mail: michal.machnicki@umww.pl

Jolanta Kluczyńska
tel. 61 62 66 453
e-mail: jolanta.kluczynska@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Podmiot korzystający ze środowiska może złożyć wniosek do marszałka województwa o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej jeżeli realizuje terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia opłat podwyższonych, w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku.
 2. Złożenie wniosku nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, w części w jakiej nie może podlegać odroczeniu.
 3. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć części albo całości opłaty, jednak najwyżej w części w jakiej przewyższa ono kwotę opłaty, jaką ponosiłby podmiot korzystający ze środowiska w przypadku, gdyby posiadał pozwolenie albo inną wymaganą decyzję. Termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania wyżej wspomnianego przedsięwzięcia.
 4. Jeżeli podmiot terminowo zrealizował przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia płatności, które usunęło przyczyny ponoszenia opłat podwyższonych, marszałek województwa orzeka w drodze decyzji o:
  1. zmniejszeniu odroczonych opłat o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację tego przedsięwzięcia,
  2. umorzeniu odroczonych opłat, w przypadku gdy odroczeniu podlegały opłaty lub kary wymierzone w związku ze składowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów lub bez decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów.
 5. W przypadku gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności nie usunęło przyczyn ponoszenia opłat, marszałek województwa orzeka o obowiązku uiszczenia odroczonych opłat.
 6. Jeżeli przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia płatności nie zostanie zrealizowane w terminie, marszałek województwa orzeka w drodze decyzji, obowiązek uiszczenia odroczonych opłat wraz z określonymi w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia. Marszałek województwa może wydać tę decyzję, także przed upływem terminu odroczenia w razie stwierdzenia, że przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

 

Informacje dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie złożonego wniosku, w tym wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zmniejszenia odroczonych opłat o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację tego przedsięwzięcia, bądź w przedmiocie umorzenia odroczonych opłat, w przypadku gdy odroczeniu podlegały opłaty lub kary wymierzone w związku ze składowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów lub bez decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów,
  2. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy, w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
  3. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  4. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  5. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-d oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-15 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-15 14:57:18 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-15 11:47:42 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 12908 razy