do góry ^

Opłata produktowa


 

Nazwa sprawy/procedury

Opłata produktowa

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dział III.
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej – dotyczy lat 2011 - 2016.
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 – dotyczy produktów w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018.

 

Wymagane dokumenty

 1. Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej od 2019 roku przedkładane w formie elektronicznej poprzez system BDO.
 2. Pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

 1. Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi należy złożyć w terminie  do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia opłaty powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.
 3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ma obowiązek dochodzenia przedmiotowych opłat przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja sprawozdania OŚ –OP 1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.
 2. Wezwanie do złożenia sprawozdania lub korekty.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej
 4. w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej.
 5. Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku niewykonania ww. decyzji, ustalającej, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

 

Tryb odwoławczy

 1. Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Jeżeli podmiot stwierdzi, że dane, które zawarł w zawiadomieniu lub sprawozdaniu nie są prawidłowe ma prawo dokonać korekty tych dokumentów.

 

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO BP S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Maciej Borowczyk
tel.: 61 626 64 24
e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl
(powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski)

Paulina Grams
tel. 61 626 75 27)
e-mail: paulina.grams@umww.pl
(powiaty: kaliski, M. Kalisz, leszczyński, ostrzeszowski, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński)

Małgorzata Hain – Kotowska
tel.: 61 626 64 66
e-mail: malgorzata.hain@umww.pl
(powiaty: kolski, pleszewski, rawicki, śremski)

Joanna Halamunda
tel.: 61 626 64 59
e-mail: joanna.halamunda@umww.pl
(powiaty: ostrowski, poznański, pilski, turecki, złotowski)

Katarzyna Jażdżewska
tel. 61 626 64 39
e-mail: katarzyna.jazdzewska@umww.pl
(powiaty: gostyński, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski, M. Leszno, M. Konin, słupecki, podmioty spoza województwa)

Justyna Kliber
tel. 61 626 64 91
e-mail: justyna.kliber@umww.pl
(powiaty: kępiński, koniński, wolsztyński)

Jakub Müller
tel.: 61 626 64 69
e-mail: jakub.muller@umww.pl
(powiaty: M. Poznań, grodziski, jarociński, gnieźnieński, kościański)

 

Dodatkowe informacje

Obowiązki dotyczące okresów rozliczeniowych od 2014 r. :

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują przepisy nowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przepisy dotyczące audytu wewnętrznego, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiotowa ustawa w całości zastąpiła ustawę z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz zmieniła zapisy zawarte w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Powyższe oznacza, że począwszy od roku 2014 r. rozliczenie przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie wprowadzanych przez nich na terytorium kraju produktów następuje na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, natomiast rozliczenie przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie wprowadzanych przez nich opakowań regulowane jest przez ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 

A. Produkty (opony, oleje, preparaty smarowe)

 1. Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej określają:
  • obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających na terytorium kraju produkty
  • zasady postępowania z odpadami powstałymi z produktów
  • zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej
  w celu zapobiegania powstawaniu odpadów powstałych z produktów, ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienia wysokiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów.
 2. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy:
  • przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórca wprowadzający produkty na terytorium kraju;
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany do złożenia sprawozdania rocznego marszałkowi województwa w terminie:
  • do dnia 15 marca następnego roku.
  Rozliczenie wykonania obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego,
 4. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.
 5. Sposób realizacji obowiązku:
  Obowiązek może być realizowany przez przedsiębiorcę:
  • samodzielnie,
  • za pośrednictwem organizacji odzysku.
  Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy.
  Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 6. Zasady naliczania opłaty produktowej;
  1. przedsiębiorca albo organizacja odzysku, którzy nie wykonali ww. obowiązku są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
   • odzysku,
   • recyklingu,​
  2. do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w sposób określony w art. 4 ust. 1.
  3. opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.
  4. opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu,
  5. opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego,
  6. opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
  7. nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów (opony i oleje) nie przekracza 100 zł (art. 12 ust. 5 ustawy o opłacie produktowej).

Opłatę produktową za produkty (opony i oleje) wpłaca się na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

PKO Bank Polski S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu

Numer konta: 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749

 

B. Opakowania

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określa:
  1. wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,
  2. zasady działania organizacji odzysku opakowań,
  3. zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
  4. zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej
  w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.
 2. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy:
  1. będący organizacjami odzysku opakowań;
  2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
   • odpadów opakowaniowych,
   • produktów w opakowaniach;
  3. dystrybuujący produkty w opakowaniach;
  4. eksportujący:
   • odpady opakowaniowe,
   • opakowania,
   • produkty w opakowaniach;
  5. prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
  6. wprowadzający opakowania;
  7. wprowadzający produkty w opakowaniach.
 3. Przedsiębiorca:
  • wprowadzający opakowania,
  • eksportujący opakowania,
  • eksportujący produkty w opakowaniach,
  • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
  • wprowadzający produkty w opakowaniach
  jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie w terminie: - do dnia 15 marca następnego roku. 
  Przedsiębiorca może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań.
 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty.
 5. Sposób realizacji ww. obowiązku:
  Obowiązek może być realizowany przez przedsiębiorcę:
  • samodzielnie,
  • za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.
 6. Wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać ww. obowiązek samodzielnie, jeżeli poddaje odzyskowi, w tym recyklingowi:
  • wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub
  • odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.
  Rozliczenie wykonania ww. obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego.
  Masę lub ilość odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR).
 7. Zasady naliczania opłaty produktowej
  1. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali ww. obowiązku, są obowiązani wnieść opłatę produktowa obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągniecia wymaganego poziomu:
   • recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem;
   • odzysku.
  2. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.
  3. Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy.
  4. Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego.
  5. Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
 8. Przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg nie dotyczą obowiązki ustawy w zakresie:
  • uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
  • opłaty produktowej,
  • dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR.
  (art. 6, ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)

  UWAGA! Nie zwalnia to jednak z obowiązku przesyłania marszałkowi województwa rocznych sprawozdań.

  Zwolnienie wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 Mg jest traktowane jako pomoc de minimis. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań. Przedsiębiorcy składają wówczas marszałkowi województwa zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie przepisów o pomocy publicznej. Dokumenty te mogą być składane w formie elektronicznej (art. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).
 9. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

  Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach może zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych posiadaczowi odpadów.

  Przepisy te stosuje się także do wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych.

  Przedsiębiorca może wykonywać te obowiązki samodzielnie lub przez przystąpienie do grupy przedsiębiorców reprezentowanych przez organizację samorządu gospodarczego, która z kolei może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych (art. 18, art. 25 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

  Tym samym nowa ustawa rezygnuje z obowiązkowej kaucji na opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym na opakowania po środkach ochrony roślin.
   
 10. Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. W przypadku samodzielnej realizacji obowiązku, przedsiębiorca przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na rachunek NFOŚiGW łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek przedłożyć w ramach rocznego sprawozdania informację o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling odzysk odpadów opakowaniowych wystawia odpowiednio dokumenty DPR, DPO, EDPR, EDPO w trzech egzemplarzach, z których jeden w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione przekazuje marszałkowi województwa (inf. art. 23 ust. 9, ust. 10, art. 24 ust. 8, ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Opłatę produktową za opakowania (należną za okresy od 2014 r.) wpłaca się na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

PKO Bank Polski S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu

Numer konta: PKO BP S.A. O/POZNAŃ 96 1020 4027 0000 1602 1271 0549

 

 1. Stawki opłat
  1. za produkty (od 2014 r.)
   za rok 2015 i 2016 – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów
  2. za opakowania (od 2014 r.):
   za rok 2015 i lata następne– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań 
 2. Roczne poziomy odzysku i recyklingu
  1. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 2014 określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wymienionych w poz. 2 załącznika nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w poszczególnych latach, począwszy od 2015 r. do końca 2020 r. – określa rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. weryfikacji złożonych dokumentów: (m. in. wykazów, sprawozdań, pełnomocnictw) oraz ustalania na ich podstawie wysokości naliczonej opłaty,
  2. wysyłania wezwań do złożenia wykazu lub korekty,
  3. prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość zaległych opłat, o których mowa w niniejszej procedurze,
  4. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy, w ramach współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
  5. związanych z księgowaniem wpłaconych opłat środowiskowych, w tym prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach związanych z zadłużeniami bądź nadpłatami,
  6. ewentualnego prowadzenia postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji określającej/ustalającej nadpłatę, 
  7. wszczęcia i udziału w postępowaniu egzekucyjnym, w przypadku braku wykonania obowiązku związanego z wpłaceniem należnych opłat,
  8. związanych z udziałem w ewentualnych  postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  9. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  10. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  11. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-j oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-16 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-16 13:34:35 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2022-02-01 12:15:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 33084 razy