do góry ^

Przekazywanie informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz informacji o wyrobach zawierających azbest


 

Nazwa sprawy/procedury

Przekazywanie informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz informacji o wyrobach zawierających azbest.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
 2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest - zał. Nr 3.
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

 

Wymagane dokumenty

 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest, którą wykorzystujący wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa – (Dz. U. z 2011 r., Nr 8 poz. 31).
 2. Informacja o rodzajach, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska będących własnością osób fizycznych, którą wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada w formie elektronicznej marszałkowi województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia – (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1450). Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  znajdującej się pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.
 3. Informacja o wykorzystywanych PCB przez przedsiębiorców.
 4. Pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest – przedkładana marszałkowi województwa do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy (dotyczy osób prawnych).
 2. Informacja o rodzajach, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którą wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada w formie elektronicznej marszałkowi województwa - do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  znajdującej się pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.
 3. Informacja o wykorzystywanych PCB przez przedsiębiorców – na bieżąco – w ciągu miesiąca od zmiany dotychczasowego stanu.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja złożonych informacji o azbeście, PCB i innych substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska.
 2. Wezwanie do złożenia informacji lub korekty.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy. Jeżeli podmiot stwierdzi, że dane, które zawarł w złożonej informacji nie są prawidłowe ma prawo dokonać korekty tego dokumentu.

 

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO BP S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Karolina Górczak
nr tel.: 61 626 64 50
e-mail: karolina.gorczak@umww.pl

Justyna Kliber
nr tel. 61 626 64 91
e-mail: justyna.kliber@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Przedsiębiorca oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta, posiadający wyroby zawierające azbest, których gmina jest właścicielem przedkłada corocznie marszałkowi województwa informację o wyrobach zawierających azbest do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8 poz. 31) przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki przeprowadzonych kontroli oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r. Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.
 3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada corocznie marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia, w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej (forma pisemna dotyczy PCB). Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  znajdującej się pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. weryfikacji złożonych informacji o azbeście, PCB i innych substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska.
  2. wysyłania wezwań do złożenia informacji lub korekty,
  3. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy, w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
  4. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  5. związanych ze statystyką i sprawozdawczością, archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-e oraz przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-16 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-16 08:38:21 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-15 10:20:56 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 16579 razy