do góry ^

Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi


 

Nazwa sprawy/procedury

Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – dotyczy roku 2015.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – dotyczy lat 2016 i 2017.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – dotyczy roku 2018.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wymagane dokumenty

Sprawozdanie za lata 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawozdanie jest przekazywane za pośrednictwem JAP BDO w terminie do 31 marca roku następnego, którego dotyczy.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Zgodnie z art. 9 r. ustawy. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach marszałek województwa weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu. W przypadku gdy sprawozdanie sporządzone jest nierzetelnie, marszałek województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest drugie lub kolejne wezwanie- w terminie 14 dni. Jeżeli z weryfikacji wynika, że gmina dopuściła się naruszenia, o którym mowa w art., 9 z ust.1 lub 2, marszałek zawiadamia o stwierdzonym naruszeniu wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Jeżeli podmiot stwierdzi, że dane, które zawarł w wykazie nie są prawidłowe ma prawo dokonać korekty tego dokumentu.

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Maciej Borowczyk
tel. 61 626 64 24
e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl
(powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski, poznański, M. Poznań, kościański, ostrowski)

Karolina Górczak
tel.: 61 626 64 50
e-mail: karolina.gorczak@umww.pl
(powiaty; leszczyński, wągrowiecki, wrzesiński, grodziski, jarociński, ostrzeszowski, średzki, gnieźnieński, nowotomyski)

Justyna Kliber
tel. 61 626 64 91
e-mail: justyna.kliber@umww.pl
(powiaty: kępiński, koniński, międzychodzki, kolski, pleszewski, rawicki, śremski, krotoszyński)

Lidia Lipska
tel. 61 626 64 40
e-mail: lidia.lipska@umww.pl
(powiaty: kaliski, M. Kalisz, M. Konin, M. Leszno, turecki, złotowski, słupecki, szamotulski, gostyński, wolsztyński) 

 

Dodatkowe informacje

 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 9q ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  W przypadku składania sprawozdania przez pracownika urzędu, związku międzygminnego, do sprawozdania w JAP BDO należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.
 2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru - zgodnie z art. 9c ust. 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykaz przekazywany jest do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem.
  W rejestrze zamieszcza się:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • numer identyfikacyjny REGON , o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,
  • numer rejestrowy

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe zawarte w sprawozdaniach są przetwarzane w celach:
  1. weryfikacji sprawozdania,
  2. wysyłania wezwań do złożenia sprawozdania bądź jego korekty,
  3. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy, w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
  4. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  5. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  6. archiwizacji.
 3. Dane osobowe zawarte w sprawozdaniach przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Dane osobowe zawarte w sprawozdaniach będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-e oraz przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-02-26 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-02-26 13:15:37 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-02-01 10:18:36 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 12858 razy