do góry ^

Sprawozdania w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz w zakresie opłaty depozytowej


 

Nazwa sprawy/procedury

Sprawozdania w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz w zakresie opłaty depozytowej

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dział III.
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej – od roku 2019.
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej – za lata 2016 – 2018.
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu.

 

Wymagane dokumenty

Do roku 2018:

 1. Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.
 2. Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę.
 3. Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.
 4. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.
 5. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.
 6. Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.
 7. Sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.
 8. Sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu.

 

Od 2019 roku sprawozdanie z zakresu wprowadzania baterii i akumulatorów stanowi część sprawozdania o produktach i opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – należy je przedkładać w formie elektronicznej poprzez system BDO.

 

Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej należy składać w formie papierowej.

 

Pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

 1. Sprawozdania i wykaz należy przedłożyć w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdania dotyczą. W tym samym terminie należy również wnieść należną opłatę produktową, opłatę depozytową oraz ewentualnie opłatę na publiczne kampanie edukacyjne - w przypadku gdy publiczne kampanie edukacyjne nie są prowadzone.
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty produktowej, ustalenia dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne lub zobowiązania wprowadzającego baterie lub akumulatory, zbierającego zużyte baterie lub akumulatory lub prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do przedłożenia dokumentów powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.
 3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ma obowiązek dochodzenia przedmiotowych opłat przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja sprawozdań.
 2. Wezwanie do złożenia sprawozdania, wykazu lub korekty.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej zobowiązującej wprowadzającego baterie lub akumulatory, zbierającego zużyte baterie lub akumulatory lub prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do przedłożenia dokumentów, w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach.
 4. Wydanie decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej, w przypadku stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej.
 5. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w punkcie 4, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo do odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania,
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO BP S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Paulina Grams
tel. 61 626 75 27
e-mail: paulina.grams@umww.pl
(powiaty: kaliski, M. Kalisz, leszczyński, ostrzeszowski, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński)

Małgorzata Hain – Kotowska
tel.: 61 626 64 66
e-mail: malgorzata.hain@umww.pl
(powiaty: gnieźnieński, kolski, pleszewski, rawicki, śremski)

Joanna Halamunda
tel.: 61 626 64 59
e-mail: joanna.halamunda@umww.pl
(powiaty: poznański, pilski, turecki, złotowski)

Katarzyna Jażdżewska
tel.: 61 626 64 39
e-mail: katarzyna.jazdzewska@umww.pl
(powiaty: gostyński, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski, M. Leszno, M. Konin, słupecki, podmioty spoza województwa)

Jakub Müller
tel.: 61 626 64 69
e-mail: jakub.muller@umww.pl
(powiaty: M.. Poznań, grodziski, jarociński, kościański)

Magdalena Siejak
tel. 61 626 64 57
e-mail: magdalena.siejak@umww.pl
(powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, koniński, obornicki, ostrowski, wolsztyński)

 

Dodatkowe informacje

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory.

 1. Przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach stosuje się do baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów, odnoszą się również do odpadów powstałych z baterii i akumulatorów, regulują zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów.
 2. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory zostali zobligowani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów oraz właściwego gospodarowania nimi. Każdy wprowadzający musi zawrzeć umowę z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów. Natomiast w przypadku wprowadzających baterie i akumulatory przenośne, przedsiębiorcy mają obowiązek zawarcia dodatkowo umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.
 3. Wprowadzający baterie lub akumulatory swoje obowiązki wynikające z art. 27, art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 1 i 4 oraz art. 41 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach może realizować za pośrednictwem innych podmiotów. Odpowiedzialność za prawidłową realizację ww. obowiązków spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory.
 4. Zasady naliczania opłaty produktowej.
  W przypadku nie osiągnięcia poziomów zbierania, przedsiębiorcy są zobowiązani uiścić na rachunek urzędu marszałkowskiego opłatę produktową. Należną opłatę produktową (art. 39 ust. 2) oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. W ustawie określono górną i dolną stawkę opłaty produktowej, przy czym szczegółowe stawki zostały określone w rozporządzeniu.
 5. Rejestr.
  Od 24 stycznia 2018 r. wprowadzający baterie lub akumulatory oraz prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów są zobowiązani przed rozpoczęciem działalności do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wpis do rejestru BDO oraz uzyskania numeru rejestrowego.
 6. Miejsca odbioru.
  Zgodnie z art. 69 ust. 4 marszałek województwa od 1 stycznia 2010 roku udostępnia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie województwa. Miejscami odbioru mogą być np. szkoły i placówki oświatowe, kulturalno-oświatowe oraz siedziby urzędów i instytucji. Mogą one zbierać zużyte baterie i akumulatory, jeżeli wyrażą taką chęć i jeżeli będą mieć zawartą umowę ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory. Natomiast obligatoryjnie zużyte baterie i akumulatory przenośne od użytkowników końcowych muszą przyjmować punkty handlowe o powierzchni powyżej 25 m2, w których odbywa się sprzedaż detaliczna baterii i akumulatorów przenośnych, obiekty handlowe, sprzedawcy hurtowi tych produktów oraz punkty serwisowe. W każdym przypadku użytkownik końcowy, oddający zużyte baterie i akumulatory przenośne, nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. Nie wiąże się to także z obowiązkiem zakupu nowej baterii lub akumulatora. Prowadzący miejsca odbioru nie mają obowiązku posiadania stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, jak również prowadzenia ewidencji odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Opłata produktowa, depozytowa oraz opłata za kampanie edukacyjne jest wnoszona na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

PKO Bank Polski S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu

Nr konta:  32 1020 4027 0000 1902 1080 9772

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. weryfikacji złożonych dokumentów: (m. in. wykazów, sprawozdań, pełnomocnictw) oraz ustalania na ich podstawie wysokości naliczonej opłaty,wysyłania wezwań do złożenia wykazu lub korekty,
  2. prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość zaległych opłat, o których mowa w niniejszej procedurze,
  3. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy, w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
  4. związanych z księgowaniem wpłaconych opłat środowiskowych, w tym prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach związanych z zadłużeniami bądź nadpłatami,
  5. ewentualnego prowadzenia postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji określającej/ustalającej nadpłatę, 
  6. wszczęcia i udziału w postępowaniu egzekucyjnym, w przypadku braku wykonania obowiązku związanego z wpłaceniem należnych opłat,
  7. związanych z udziałem w ewentualnych  postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  8. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  9. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  10. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
 5. z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-j oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-22 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-22 13:31:03 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2024-02-15 14:36:55 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 19494 razy
UMWW ©2024