do góry ^

Stosowanie ulg w zakresie ponoszenia: opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych


 

Nazwa sprawy/procedury

Stosowanie ulg w zakresie ponoszenia: opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
 2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – w zakresie opłaty produktowej.
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – w zakresie opłaty produktowej
 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o bateriach i akumulatorach – w zakresie opłat produktowych dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dział III.
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
 10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o udzielenie ulgi, które powinno zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego oraz podpis upoważnionej osoby.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł. Z opłaty skarbowej zwolnione są m. in.: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe i organizacje pożytku publicznego (art. 7 ustawy o opłacie skarbowej).
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości (np. bilans oraz rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, PIT 37 itp.) pozwalające zbadać rzeczywistą sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką Strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat (w przypadku przesłania kopii muszą być one, w myśl art. 76a § 1 i § 2 kpa potwierdzone za zgodność z oryginałem) albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 5. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. – w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, albo wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. – w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 6. Pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik – wraz z dowodem uiszczenia opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od dnia złożenia wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Po zweryfikowaniu wniosku, analizie przedłożonych dokumentów i informacji oraz analizie sytuacji finansowej podmiotu następuje wydanie i doręczenie decyzji.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji (brak opłaty – w przypadkach podmiotów wskazanych w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej).

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S. A.
Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoby do kontaktu:

Anna Głogowska
tel. 61 62 66 420
e-mail: anna.glogowska@umww.pl
(powiat: gostyński, kolski, kościański, ostrowski, pleszewski, słupecki, średzki)

 Jolanta Kluczyńska
tel. 61 62 66 453
e-mail: jolanta.kluczynska@umww.pl 
(powiat: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, koniński, rawicki, wrzesiński, złotowski, m. Konin)

Karolina Malińska
tel. 61 62 67 529
e-mail: karolina.malinska@umww.pl
(powiat: poznański)

Michał Machnicki
tel. 61 62 66 441
e-mail:  michal.machnicki@umww.pl
(miasto Poznań, podmioty z siedzibą poza województwem wielkopolskim )

Edyta Sawko
tel. 61 62 66 456
e-mail: edyta.sawko@umww.pl
(powiat: jarociński, leszczyński, nowotomyski, pilski, szamotulski, śremski, m. Leszno)

Piotr Szklarski
tel. 61 62 66 442
e-mail: piotr.szklarski@umww.pl
(powiat: gnieźnieński, kaliski, kępiński, ostrzeszowski, turecki, m. Kalisz)

Antoni Szymanowski
tel. 61 62 66 454
e-mail: antoni.szymanowski@umww.pl
(powiat: grodziski, krotoszyński, międzychodzki, obornicki, wągrowiecki, wolsztyński)

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie złożonego wniosku, w tym wydania decyzji administracyjnej,
  2. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy,
  3. w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
  4. wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
  5. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  6. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  7. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-e oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-13 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-13 15:22:00 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-15 12:05:49 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 13085 razy