do góry ^

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


 

Nazwa sprawy/procedury

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Informacje są udostępniane na pisemny wniosek, który powinien zawierać:

 • sprecyzowanie żądanych informacji,
 • określenie sposobu i formy przekazania informacji

Bez pisemnego wniosku udostępnia się informację niewymagającą wyszukiwania

 • telefonicznie lub w siedzibie Urzędu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

 

Opłaty

Za wyszukiwanie informacji, przesyłanie kopii dokumentów lub danych, a także za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów, sporządzaniu kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, pobierane są opłaty w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Edukacji Ekologicznej i Organizacji
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań
Jakub Turkiewicz
tel. 61 626 64 34
e-mail: jakub.turkiewicz@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Informacja dla właścicieli danych osobowych.
 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji o środowisku,
  2. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  3. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane 10 lat licząc od roku następnego w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji o środowisku.
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: wyrażonej zgody, wymogu prawa, lub gdy są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 13. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywania przesyłek pocztowych.
 14. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-02-26 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-02-26 13:30:52 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-12-05 09:17:53 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 18748 razy
UMWW ©2024