do góry ^

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - opłata produktowa, opłata za publiczne kampanie edukacyjne i sprawozdawczość


 

Nazwa sprawy/procedury

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - opłata produktowa, opłata za publiczne kampanie edukacyjne i sprawozdawczość

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 3. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie,
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania,
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania,
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu,
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Wymagane dokumenty

Od 2019 roku, sprawozdanie stanowi część sprawozdania o produktach i opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO) – tj. wyłącznie w formie elektronicznej. 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawozdania należy złożyć do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

W przypadku  dostrzeżenia przez podmiot błędów w złożonym  sprawozdaniu, podmiotowi przysługuje prawo złożenia korekty.

Właściwość marszałka województwa wyznacza:

 • w przypadku wprowadzającego sprzęt, autoryzowanego przedstawiciela, organizacji odzysku – ich siedziba,
 • w przypadku zbierającego zużyty sprzęt, prowadzącego zakład przetwarzania, prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub innego recykling procesu odzysku - miejsce prowadzenia działalności.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 

I. Opłata produktowa

Opłata produktowa wnoszona jest bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się. 

Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać opłatę produktową:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

PKO BP S.A. O/POZNAŃ 89 1020 4027 0000 1702 1329 5730

UWAGA: opłaty produktowe za rok 2015 r. wnosi się na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego ze względu na miejsce siedziby wprowadzającego sprzęt).

Zgodnie z art. 77 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa określa w drodze decyzji wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej. W przypadku niewykonania decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej. Termin uiszczenia opłaty, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. Do należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego ma obowiązek dochodzenia przedmiotowych opłat przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.

Z wnoszenia opłaty produktowej zwolnieni są wprowadzający sprzęt, którzy wprowadzają do obrotu:

 • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
 • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

 1. Wprowadzający sprzęt w terminie do 15 marca każdego roku złoży marszałkowi województwa:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 2. W odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy  de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy  de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania.

 

II. Opłata na publiczne kampanie edukacyjne  

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany przez wprowadzającego sprzęt samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje poprzez:

 • przeznaczenie na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym lub
 • wniesienie ww. kwoty na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych,
w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym.  Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia kampanii następuje w terminie do dnia
31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był obowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych uznaje się za wykonany, jeżeli wprowadzający sprzęt posiada dokumentację potwierdzającą przeznaczenie ww. środków,
na publiczne kampanie edukacyjne.

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych jeżeli wysokość środków obliczonych w ww. sposób, nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem złożenia do urzędu marszałkowskiego dokumentów wymaganych do udzielenia zwolnienia (przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis), w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

W przypadku gdy wprowadzający sprzęt, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie przeznaczył na publiczne kampanie edukacyjne lub nie wniósł należnych środków na rachunek urzędu marszałkowskiego, albo przeznaczył lub wniósł je w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tego tytułu.

Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać opłaty z tytułu kampanii edukacyjnych:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

PKO BP S.A. O/POZNAŃ 89 1020 4027 0000 1702 1329 5730

 

III. Zabezpieczenie finansowe

Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wnosi na dany rok kalendarzowy zabezpieczenie finansowe (przeznaczone na pokrycie opłaty produktowej)  w przypadku:

 • gdy samodzielnie wykonuje obowiązek określony w art. 18 ust. 1  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tj. w przypadku niezawarcia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wygaśnięcia albo rozwiązania umowy z organizacją,
 • otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą ma zawartą umowę.

Zabezpieczenie finansowe może mieć jedną z trzech form: depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gwarancji ubezpieczeniowej złożonej do marszałka województwa, bądź gwarancji bankowej złożonej do marszałka województwa.

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który rozpoczyna działalność w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu, jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru. W przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru ww. organizacji, wprowadzający sprzęt jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio nastąpiło ww. zdarzenie.

W przypadku stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nie osiągnął wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz nie wniósł opłaty produktowej, marszałek województwa orzeka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego na poczet pokrycia opłaty produktowej.

 

Podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego stanowi:

 • dla wprowadzającego sprzęt nie wpisanego do rejestru - masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, którą zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym,
 • dla wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru – masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej oraz masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, o której mowa powyżej. Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o której mowa w art. 15 ust. 11 (publiczne kampanie edukacyjne), art. 33 (zabezpieczenie finansowe) lub w art. 77 (opłata produktowa) ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO BP S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoby do kontaktu

Maciej Borowczyk
tel.: 61 626 64 24
e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl
(powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki)

Paulina Grams
tel.: 61 626 75 27
e-mail: paulina.grams@umww.pl
(powiaty: kaliski, M. Kalisz, leszczyński, ostrzeszowski, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński)

Małgorzata Hain – Kotowska
tel.: 61 626 64 66
e-mail: malgorzata.hain@umww.pl
(powiaty: kolski, pleszewski, rawicki, śremski)

Joanna Halamunda
tel.: 61 626 64 59
e-mail: joanna.halamunda@umww.pl
(powiaty: ostrowski, poznański, pilski, turecki, złotowski)

Katarzyna Jażdżewska
tel.: 61 626 64 39
e-mail: katarzyna.jazdzewska@umww.pl
(powiaty: gostyński, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski, M. Leszno, M. Konin, słupecki, podmioty spoza województwa)

Justyna Kliber
tel.: 61 626 64 91
e-mail: justyna.kliber@umww.pl
(powiaty: kępiński, koniński, wolsztyński)

Jakub Müller
tel.: 61 626 64 69
e-mail: jakub.muller@umww.pl
(powiaty: M.. Poznań, grodziski, jarociński, gnieźnieński, kościański) 

Dodatkowe informacje

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa prawa i obowiązki:

 • wprowadzających do obrotu sprzęt,
 • dystrybutorów sprzętu,
 • autoryzowanych przedstawicieli,
 • producentów sprzętu,
 • zbierających zużyty sprzęt,
 • prowadzących zakład przetwarzania,
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu,
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzących punkt serwisowy.

Wprowadzający sprzęt wykonuje obowiązki określone w ustawie samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (z wyłączeniem pewnych obowiązków, ściśle wskazanych  w ustawie). Wykonywanie obowiązków określonych w ustawie za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie zwalnia wprowadzającego sprzęt z odpowiedzialności za realizację tych obowiązków.

Podmioty wprowadzające sprzęt, w przypadku niewykonania obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, dodatkowo zostały objęte obowiązkiem wpłacenia opłaty produktowej. Jednocześnie wprowadzający sprzęt są zobowiązani do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w odniesieniu do sprzętu, który został przez nich wprowadzony do obrotu.

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji obejmującej informacje o masie wprowadzonego do obrotu sprzętu.

Podstawę do obliczenia osiągniętych poziomów zbierania, odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu stanowią dane zawarte w dodatkowej ewidencji oraz w zaświadczeniach o zużytym sprzęcie. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do przechowywania dodatkowej ewidencji oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania, który prowadzi demontaż oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu, który powstał ze sprzętu należącego do grupy sprzętu, do której należy sprzęt wprowadzony do obrotu przez wprowadzającego sprzęt.

W przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela, wykonuje on obowiązki określone ustawą dla wprowadzającego sprzęt za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z pewnymi, ustawowymi, wyłączeniami.

 

Audyt

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania są obowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. Podmioty te przekazują właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 15 maja roku następującego po roku kalendarzowym, którego audyt dotyczy.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania są obowiązani do przeprowadzenia audytu za rok 2020, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku (art. 66 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Przekazują one właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu za 2020 rok nie później niż w terminie do dnia 15 maja 2021 roku (art. 70 ust. 2 ww. ustawy).

 

Wymagane poziomy zbierania

Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu, do osiągnięcia których zobowiązany jest wprowadzający sprzęt, wynoszą:

 1. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy - nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu;
 2. od dnia 1 stycznia 2021 r. - nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.

Przy obliczaniu poziomów zbierania zużytego sprzętu nie uwzględnia się masy zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu, który nie został wprowadzony do obrotu, oraz odpadów poprodukcyjnych.

Sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu do dnia 31 grudnia 2020 r. określa załącznik nr 3 do ww. ustawy.

 

Wymagane poziom odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia w poszczególnych latach określonych poziomów odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu:

 1. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 1 i 4 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
  1. odzysku - 85% masy zużytego sprzętu oraz
  2. przygotowania do ponownego użycia i recyklingu - 80% masy zużytego sprzętu;
 2. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 2 określonej w załączniku nr 1 do ustawy:
  1. odzysku - 80% masy zużytego sprzętu oraz
  2. przygotowania do ponownego użycia i recyklingu - 70% masy zużytego sprzętu;
 3. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 5 i 6 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
  1. odzysku - 75% masy zużytego sprzętu oraz
  2. przygotowania do ponownego użycia i recyklingu - 55% masy zużytego sprzętu;
 4. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy - recyklingu - w wysokości 80% masy tego zużytego sprzętu.

Sposób obliczania rocznego poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu określa załącznik nr 4 do ustawy.

 

Opłata produktowa

 Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu. Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym, a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.  Przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu nie uwzględnia się masy sprzętu, który został wywieziony z terytorium kraju przez wprowadzającego sprzęt lub innego przedsiębiorcę, na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim lub wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w tym samym roku kalendarzowym, w którym sprzęt został wprowadzony do obrotu. Jak również nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów stanowiących przynależność albo część składową tego sprzętu (art. 8 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym).

 

Zabezpieczenie finansowe:

Marszałek województwa w terminie do dnia 30 października roku następującego po roku kalendarzowym, w którym wniesiono zabezpieczenie finansowe, dokonuje rozliczenia tego zabezpieczenia. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nie osiągnął wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz nie wniósł opłaty produktowej, marszałek województwa orzeka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego na poczet pokrycia opłaty produktowej.

Jeżeli ze sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wynika, że wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, osiągnął wymagany minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu, poziom odzysku oraz poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, marszałek województwa orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wniesionego przez niego zabezpieczenia finansowego.

Jeżeli wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, wniósł zabezpieczenie finansowe w wysokości wyższej niż opłata produktowa wskazana w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, marszałek województwa orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wniesionego przez niego zabezpieczenia finansowego w wysokości wynikającej z różnicy między środkami należnymi z zabezpieczenia finansowego a należną opłatą produktową.

Jeżeli wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zawarł umowę, o której mowa w art. 11 ust. 2, po wniesieniu zabezpieczenia finansowego, marszałek województwa orzeka, w drodze decyzji, o zwrocie wniesionego przez niego zabezpieczenia finansowego za rok kalendarzowy, którego dotyczy ta umowa.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. weryfikacji złożonych dokumentów: (m. in. wykazów, sprawozdań, pełnomocnictw) oraz ustalania na ich podstawie wysokości naliczonej opłaty,
  2. wysyłania wezwań do złożenia wykazu lub korekty,
  3. prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość zaległych opłat, o których mowa w niniejszej procedurze,
  4. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy, w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
  5. związanych z księgowaniem wpłaconych opłat środowiskowych, w tym prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach związanych z zadłużeniami bądź nadpłatami,
  6. ewentualnego prowadzenia postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji określającej/ustalającej nadpłatę, 
  7. wszczęcia i udziału w postępowaniu egzekucyjnym, w przypadku braku wykonania obowiązku związanego z wpłaceniem należnych opłat,
  8. związanych z udziałem w ewentualnych  postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  9. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  10. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  11. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-j oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-09-07 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-09-07 14:17:34 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-02-01 12:59:41 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 12014 razy