do góry ^

Podział środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych


Nazwa sprawy/procedury

Podział środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 t.j.).
 Uchwała nr 1334/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
 

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji złożony w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Do wniosku, w zależności od rodzaju zadania, należy dołączyć:

 1. na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
 • kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez właściwe starostwo, na której należy wkreślić lokalizację przedsięwzięcia (odcinek drogi do realizacji),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez właściwe starostwo,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 1. na budowę i renowację  zbiorników wodnych służących małej retencji:
 • kopię operatu wodnoprawnego poświadczonego za zgodność z oryginałem, a w przypadku renowacji zbiornika dokumentację projektowo - kosztorysową,
 • oryginał ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, gdy takie pozwolenie jest wymagane dla realizacji zadania,
 • kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez właściwe starostwo, na której należy wkreślić lokalizację projektowanych prac,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez właściwe starostwo,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • oświadczenie o posiadaniu nie więcej niż 30 ha zbiorników wodnych małej retencji,
 • oświadczenie o nie korzystaniu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę lub renowację zbiorników wodnych w ciągu ostatnich 4 lat,
 • opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie melioracji, potwierdzającą celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót - w przypadku ubiegania się o środki na renowację zbiornika wodnego;
 1. na rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych:
 • program zagospodarowania wraz z dokumentacją kosztorysową zagospodarowania 1 ha gruntów w okresie trzech kolejnych lat, opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedrę Gleboznawstwai Rekultywacji - Zakład Rekultywacji w Koninie,
 • kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez starostwo, na której należy wkreślić lokalizację przedsięwzięcia,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez właściwe starostwo,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 1. na przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych:
 • dokumentację projektowo - kosztorysową,
 • kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez starostwo, na której należy wkreślić lokalizację przedsięwzięcia,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez starostwo,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 1. na zakup sadzonek drzew miododajnych
 • kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez właściwe starostwo, na której należy zaznaczyć miejsca nasadzeń drzew,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez właściwe starostwo,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowę najmu, dzierżawy, użyczenia, itp., decyzję administracyjną) lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 1. na realizację infrastruktury ogrodowej:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez właściwe starostwo,
 • oświadczenie, że stowarzyszenie ogrodowe nie działa w celu osiągnięcia zysku,
 • pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów Prawo budowlane,
 • oświadczenie o nie korzystaniu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na infrastrukturę ogrodową w ciągu ostatnich 2 lat (oddzielnie dla każdego Rodzinnego Ogrodu Działkowego),
 • aktualną kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez starostwo, na której należy zaznaczyć realizowaną inwestycję,
 • projekt, jeżeli jest wymagany.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Data podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego lub Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz data podpisania umowy.
 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Uchwała podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego lub Zarząd Województwa Wielkopolskiego, następnie podpisanie umowy określającej warunki dofinansowania zadania.
 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy
 

Opłaty

Nie dotyczy
 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Osoba do kontaktu w sprawie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sadzonek drzew miododajnych
Małgorzata Gubańska

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 49
dg.sekretariat@umww.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie budowy i renowacji  zbiorników wodnych służących małej retencji oraz realizacji infrastruktury ogrodowej
Monika Liberska

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 47
dg.sekretariat@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Monitorowanie przebiegu realizacji umowy.
Przyjmowanie i ocena sprawozdania z realizacji umowy.


Dokumenty do pobrania

 • Zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją  i poprawą jakości gruntów rolnych - pobierz uchwałę
 • Wniosek o udzielenie dotacji na budowę dróg - pobierz
 • Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych - pobierz
 • Wniosek o udzielenie dotacji na budowę zbiorników wodnych - pobierz
 • Oświadczenie nr 1 do wniosku o budowę/renowację zbiorników wodnych - pobierz
 • Oświadczenie nr 2 do wniosku o budowę/renowację zbiorników wodnych - pobierz
 • Wniosek o wypłatę dotacji na budowę/renowację zbiorników wodnych - pobierz
 • Wniosek o udzielenie dotacji na infrastrukturę ogrodową – pobierz
 • Oświadczenie nr 1 do wniosku na infrastrukturę ogrodową – pobierz
 • Oświadczenie nr 2 do wniosku na infrastrukturę ogrodową – pobierz
 • Sprawozdanie finansowe z wykonania budowy dróg - pobierz
 • Sprawozdanie finansowe z wykonania budowy/renowacji zbiorników wodnych - pobierz
 • Sprawozdanie  finansowe  z  wykonania zadania zakupu sadzonek drzew miododajnych - pobierz
 • Sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji na infrastrukturę ogrodową – pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-26 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-26 12:43:37 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-07-08 10:59:19 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 25027 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020