do góry ^

Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez: 1) Dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 2) Zwierzęta objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich


Nazwa sprawy/procedury

Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez:

 1. Dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
 2. Zwierzęta objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 67 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 776).

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zgłoszeniu szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych, należy dołączyć:

 1. Tytuł prawny: odpis z księgi wieczystej, umowę dzierżawy, lub inny tytuł prawny do użytkowania gruntu.
 2. Fragment mapy ewidencyjnej z wyrysowanym uszkodzonym obszarem uprawy.
 3. Aktualny wypis z rejestru gruntów (ważny trzy miesiące).
 4.  Upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

 

 1. Oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.
 2. Ostatecznego szacowania szkody dokonuje się najpóźniej na jeden dzień przed sprzętem uszkodzonej uprawy.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Sporządzenie protokołu oględzin lub protokołu szacowania ostatecznego przez rzeczoznawcę.

 

Tryb odwoławczy

Sąd Powszechny

 

Opłaty

---

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Magdalena Niewęgłowska                                                 
tel. 61 626 65 16                                                               
e-mail magdalena.nieweglowska@umww.pl              

 

Edyta Ochowiak
tel. 61 626 65 06
e-mail edyta.ochowiak@umww.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Pok. 574

 

Dodatkowe informacje

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  a) weryfikacji i wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach  i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
  b) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
  a) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze,
  b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, liczone od następnego roku, po którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt 3b.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom danych: rzeczoznawca – podmiot wyłoniony w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-05-06 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-05-06 12:28:51 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-20 10:49:10 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2289 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020