do góry ^

Szacowanie szkód łowieckich i wypłata odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne (tj. dziki, jelenie, daniele i sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich


 

Nazwa sprawy/procedury

Szacowanie szkód łowieckich  i wypłata odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne (tj. dziki, jelenie, daniele i sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz przez zwierzęta objęte całoroczną ochroną  (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020, poz. 1683 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 776).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o szacowanie szkód łowieckich (można skorzystać z załączonego wzoru wniosku).
 2. Do wniosku o należy dołączyć:
  • aktualny wypis z rejestru gruntów (ważny trzy miesiące).
  • tytuł prawny: odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy, lub inny tytuł prawny do użytkowania gruntu.
  • upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli nieruchomości. 
  • fragment mapy z wrysowanym uszkodzonym obszarem uprawy.*
   *dokument o charakterze nieobowiązkowym (w celach pomocniczych).

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań 

 

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 46a, ust 2 oraz 46c ust.2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  (Dz. U. 2020 poz. 1683 ze zm.):

 1. Oględzin dokonuje uprawniony rzeczoznawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Szacowania ostatecznego dokonuje uprawniony rzeczoznawca najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 
 3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Sporządzenie przez uprawnionego rzeczoznawcę Protokołu oględzin/szacowania ostatecznego w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 776). 

 

Tryb odwoławczy

Sąd Powszechny

 

Opłaty

nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Magdalena Niewęgłowska
tel. 61 626 65 16
e-mail magdalena.nieweglowska@umww.pl

Anna Zawieja
tel. 61 626 65 22
e-mail anna.zawieja@umww.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Pok. 574

 

Dodatkowe informacje

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich, zgodnie z art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020, poz. 1683 ze zm.) powinien zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych.
 2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody.
 3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Forma wniosku nie jest uregulowana przepisami prawnymi, jednak można skorzystać z załączonego poniżej formularza. Nie stanowi on obligatoryjnego wzoru, ma charakter wyłącznie pomocniczy.
 

Dokumenty do pobrania

Formularz wniosku o szacowanie szkód łowieckich w uprawie rolnej (przykładowy)  - pobierz dokument
Formularz zgłoszenia terminu zbioru uprawy (przykładowy) - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-05-06 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-05-06 12:28:51 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-09-28 13:41:01 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 8298 razy