do góry ^

Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu: 1. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 2. przydzielonych uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 3. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 4. poboru wód, 5. składowania odpadów.


Nazwa sprawy/procedury

Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu:

 1. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
 2. przydzielonych uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca
  2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 3. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (dotyczy opłat za 2017 r. i lata wcześniejsze),
 4. poboru wód (dotyczy opłat za 2017 r. i lata wcześniejsze),
 5. składowania odpadów.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dział III (tekst jednolity:
  Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018 r., poz. 2527) – dotyczy należnych opłat za okresy rozliczeniowe od 2018 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274) – dotyczy należnych opłat za okresy rozliczeniowe od 2014 r. - do 2017 r.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.
 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykaz podpisuje pełnomocnik.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

 1. Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. W tym samym terminie przedkłada także wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
 2. W przypadku gdy na składowisku odpadów, na którym umieszcza się i z którego wydobywa się odpady tego samego rodzaju, należy złożyć wykaz i wnieść opłatę do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
 3. W przypadku ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – wykaz przedkłada się do 31 maja a opłatę wnosi się  do 30 czerwca za okres od 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.
 4. Postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia opłaty powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.
 5. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ma obowiązek dochodzenia przedmiotowych opłat przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja wykazów.
 2. Wezwanie do złożenia wykazu lub korekty.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej wymierzającej opłatę za korzystanie ze środowiska,
  w przypadku gdy podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wykazu, o którym mowa w art. 286 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 4. Wydanie decyzji administracyjnej wymierzającej opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu, w przypadku gdy podmiot korzystający ze środowiska zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia.
 5. Wydanie decyzji administracyjnej wymierzającej opłatę za emisję na podstawie wykazu prowadzących instalacje, którzy nie dopełnili obowiązku rozliczenia wielkości emisji, przekazanego przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, w przypadku gdy podmiot korzystający ze środowiska nie dokonał rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

Tryb odwoławczy

 1. Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.
 2. Jeżeli podmiot stwierdzi, że dane, które zawarł w wykazie nie są prawidłowe ma prawo dokonać korekty tego dokumentu.

 

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO BP S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Anna Głogowska
tel. 61 62 66 420
e-mail: anna.glogowska@umww.pl

Michał Machnicki
tel. 61 62 66 441
e-mail:  michal.machnicki@umww.pl

Karolina Kerber
tel. 61 62 67 529
e-mail: karolina.kerber@umww.pl

Jolanta Kluczyńska
tel. 61 62 66 453
e-mail: jolanta.kluczynska@umww.pl

Piotr Szklarski
tel. 61 62 66 442
e-mail: piotr.szklarski@umww.pl

Antoni Szymanowski
tel. 61 62 66 454
e-mail: antoni.szymanowski@umww.pl

Augustyn Sękowski
tel. 61 62 66 456
e-mail: augustyn.sekowski@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (zgodnie z art. 275 w zw. z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo ochrony środowiska) zobowiązany jest podmiot korzystający ze środowiska, czyli:
  1. Przedsiębiorca, przedsiębiorca zagraniczny oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
  2. jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
  3. osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w pkt. a, korzystająca ze środowiska
   w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
 1. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska (zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska) w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne.
 1. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Prowadzący instalację jest zatem zobowiązany do rozliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli tego nie uczyni, wnosi opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji tych gazów w danym roku kalendarzowym do dnia 30 kwietnia następnego roku albo w terminie 14 dni, licząc od dnia następującego po upływie terminu rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92 ust. 5 tej ustawy.

W takim  przypadku, opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się jako iloczyn ilości wprowadzonego gazu cieplarnianego wyrażanego w ekwiwalencie w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i obowiązującej stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji dwutlenku węgla w danym roku kalendarzowym.

Prowadzący instalację albo operator statku powietrznego, który zwrócił nadmiarowo wydane uprawnienia do emisji, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pomniejsza wysokość opłaty, o której mowa w art. 274 ust. 1a, wnoszonej w danym roku o kwotę równą kwocie wniesionej za zwrócone nadmiarowo wydane uprawnienia do emisji.

Jeżeli po dokonaniu pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, kwota wniesiona za nadmiarowo wydane uprawnienia do emisji, które następnie zostały zwrócone, przekracza kwotę należną za wydanie uprawnień do emisji w roku następnym, resztę kwoty zalicza się na poczet opłaty, o której mowa w art. 274 ust. 1a, należnej za kolejne lata aż do wyczerpania tej kwoty.

 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, szczegółowo określonej w art. 66 ust. 1 i art. 67 ustawy o odpadach z dnia
  14 grudnia 2012 r.
 2. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska:
 1. podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnieść ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 284 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ),
 2. opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikające z eksploatacji urządzeń (niestacjonarnych urządzeń technicznych, w tym środków transportu), wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska);
 3. opłatę ustala się wg stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce (art. 285 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);
 • podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, ponosi opłatę podwyższoną o 500 % (art. 276 ust. 1 i art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska)

 

 1. na podstawie art. 274 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów z tym, że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów. Ponadto, jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska przyjmuje się, co do zasady, rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa (art. 280 ust. 1 ustawy ) Prawo ochrony środowiska.
 2. na mocy art. 293 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę i za każdą dobę składowania;
 3. zgodnie z art. 293 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska;
 4. zgodnie z art. 293 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu obowiązującym do 11 marca 2010 r., w przypadku, gdy podmiot składuje odpady w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę i każdą dobę składowania, natomiast od dnia 12 marca 2010 r. nastąpiła zmiana współczynnika na 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów za każdą dobę składowania.
 1. Marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 1. Stawki opłat

rok 2013 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M. P. z 2012 r. poz. 766).

rok 2014 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M. P. z 2013 r. poz. 729)

rok 2015 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M. P. z 2014 r. poz. 790)

rok 2016 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875)

rok 2017 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 718)

 

rok 2018 – obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 875)

 1. Podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

PKO Bank Polski S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu

29 1020 4027 0000 1502 1080 9731

Wyliczoną opłatę należną za określony rodzaj korzystania ze środowiska w danym okresie rozliczeniowym należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 lub więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa)

Zgodnie z art. 281 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej - organ podatkowy (marszałek województwa) ma prawo i obowiązek egzekwowania opłat należnych za okres od 2013 r. (za wcześniejsze okresy - tylko w sytuacji gdy
w odniesieniu do konkretnej opłaty miało miejsce zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia).

Zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej – jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

 

Od 1 stycznia 2013 r. nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Nie zwalnia to jednak z obowiązku składania wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono zwolnienie z obowiązku przedkładania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 1. weryfikacji złożonych dokumentów: (m. in. wykazów, sprawozdań, pełnomocnictw) oraz ustalania na ich podstawie wysokości naliczonej opłaty,
 2. wysyłania wezwań do złożenia wykazu lub korekty,
 3. prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość zaległych opłat, o których mowa
  w niniejszej procedurze,
 4. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy,
  w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
 5. związanych z księgowaniem wpłaconych opłat środowiskowych, w tym prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach związanych
  z zadłużeniami bądź nadpłatami,
 6. ewentualnego prowadzenia postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji określającej/ustalającej nadpłatę, 
 7. wszczęcia i udziału w postępowaniu egzekucyjnym, w przypadku braku wykonania obowiązku związanego z wpłaceniem należnych opłat,
 8. związanych z udziałem w ewentualnych  postępowaniach upadłościowych
  i restrukturyzacyjnych,
 9. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
 10. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
 11. archiwizacji.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa
  w pkt. 2 lit. a-j oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego,
  w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku
  z Państwa sytuacją szczególną.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-08-30 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-19 08:11:36 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-06-24 14:33:47 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 22612 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020