do góry ^

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami


Nazwa sprawy/procedury

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2528)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2377)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. z 2018 r. poz.184)

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru
 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja wniosku.
 2. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

* W przypadku gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa
w art. 53 ust. 7 i ust. 8 ustawy o odpadach,  wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania.  

 1. Załatwienie sprawy:

3a. pozytywne – wpis do rejestru.

 • Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania w formie pisemnej.
 • Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o nadanym numerze,
 • Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz zawiadamia podmiot
  o aktywacji tego konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

3b. negatywne - wydanie decyzji administracyjnej odmawiającej wpisu do rejestru
w przypadkach gdy:

 • podmiot nie uiścił opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości;
 • będący wprowadzającym sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, nie wniósł w wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego,
  o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • będący organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • będący organizacją odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nie wpłacił na rachunek bankowy w banku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.

 

Opłaty

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

 1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
 3. wprowadzających pojazdy,
 4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
 7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru, uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia
15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2011 r. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł, co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 184).

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych, spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

PKO BP O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771

Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Maciej Borowczyk
nr tel.: 61 626 64 24
email: maciej.borowczyk@umww.pl

Małgorzata Hain – Kotowska
nr tel.: 61 626 64 66
email:malgorzata.hain@umww.pl 

Joanna Halamunda
nr tel.: 61 626 64 59
email: joanna.halamunda@umww.pl

Lidia Lipska
nr tel.: 61 626 64 40
email: lidia.lipska@umww.pl

Jakub Müller
nr tel.: 61 626 64 69
email: jakub.muller@umww.pl

Daria Mroskowiak
nr tel.: 61 626 64 47
email: daria.mroskowiak@umww.pl

Kinga Ulatowska
nr tel. 61 626 64 92
email: kinga.ulatowska@gmail.com

Katarzyna Jażdżewska
nr tel. 61 626 64 39
email: katarzyna.jazdzewska@umww.pl

Patrycja Walkowiak
nr tel. 61 626 64 85
email: patrycja.walkowiak@umww.pl

Aneta Sobczak
nr tel. 61 626 64 33
email: aneta.sobczak@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 • Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Administratorem BDO jest Minister Środowiska, natomiast samo prowadzenie rejestru zostało powierzone marszałkom województw.
 • Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru:
 • z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
  w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1932):
 1. wprowadzający na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe),
 2. prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 3. organizacje odzysku,
 4. dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 578 ze zm.):
 1. wprowadzający pojazdy,
 2. prowadzący punkty zbierania pojazdów,
 3. prowadzący stacje demontażu,
 4. prowadzący strzępiarki;
 • z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.):
 1. wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
 2. zbierający zużyty sprzęt,
 3. prowadzący zakład przetwarzania,
 4. organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 6. prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

* Wprowadzający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, po wpisaniu do rejestru,  zobowiązany jest złożyć do marszałka województwa wniosek, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy
o odpadach, w szczególności zawierający informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadanym numerze rejestrowym.

 • z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.):
 1. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 2. prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 3. podmioty pośredniczące;
 • z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.):
 1. posiadacze odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
 2. transportujący odpady,
 3. sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
 4. prowadzący zakłady recyklingu statków,
 5. wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
 • z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.) – organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorcy:
 1. będący organizacjami odzysku opakowań,
 2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  - odpadów opakowaniowych,
  - produktów w opakowaniach,
 3. eksportujący:
  - odpady opakowaniowe,
  - opakowania,
  - produkty w opakowaniach,
 4. prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 5. wprowadzający opakowania,
 6. wprowadzający produkty w opakowaniach.
 • Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2528)
 • Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl
 • Zakres wniosku o wpis do rejestru został określony w art. 53 ust. 5 ww. ustawy o odpadach.
 • Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru.
 • Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) – jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach.
 • Z urzędu wpisywane do rejestru są także podmioty posiadające na podstawie przepisów dotychczasowych wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (art. 234 ust. 3).

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
 1. weryfikacji wniosku o wpis do rejestru BDO oraz załączonych do niego dokumentów: (m. in. oświadczeń, pełnomocnictw),
 2. wysyłania wezwań do uzupełnienia złożonego wniosku,
 3. dokonywania czynności związanych z wpisywaniem do rejestru, nadawania loginu i hasła,
 4. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy,
  w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
 5. związanych z księgowaniem wpłaconych opłat rejestrowych
  i rocznych, w tym prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach związanych z zadłużeniami bądź nadpłatami,
 6. ewentualnego prowadzenia postepowań administracyjnych w celu wydania decyzji określającej/ustalającej nadpłatę, 
 7. ewentualnego prowadzenia postępowania związanego
  z wykreśleniem z rejestru,
 8. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
 9. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
 10. archiwizacji.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy
  o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-i oraz przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację.
 9.  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-03-23 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-03-23 08:36:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 12535 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019