do góry ^

Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii


Nazwa sprawy/procedury

Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia należy złożyć niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 193 ust. 1 pkt 2-8 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  a) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

b) zwięzły opis okoliczności skutkujących wygaśnięciem pozwolenia, w miarę możliwości
ze wskazaniem daty wygaśnięcia;

c) pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;

d) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie wniosku zostaje on rozpatrzony.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 4. Rozstrzygnięcie w formie:

a) decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia;

b) decyzji odmawiającej stwierdzenia wygaśnięcia.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

 1. 10,00 – opłata skarbowa za stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia;
 2. 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Agnieszka Fiebig
tel.: 61 626 64 16
e-mail: agnieszka.fiebig@umww.pl

Agnieszka Lewicka
tel.: 61 626 64 64
e-mail: agnieszka.lewicka@umww.pl

Katarzyna Adamska
tel.: 61 626 64 49
e-mail: katarzyna.adamska@umww.pl

Mariusz Adamski
tel.: 61 626 64 06
e-mail: mariusz.adamski@umww.pl

Róża Arndt-Czarnecka
tel.: 61 626 64 07
e-mail: roza.arndt@umww.pl

Jacek Bączkowski
tel.: 61 626 64 09
e-mail: jacek.baczkowski@umww.pl

Marta Gołembowska
tel.: 61 626 64 67
e-mail: marta.golembowska@umww.pl

Anna Hoffmańska-Ganowicz
tel.: 61 626 64 05
e-mail: anna.hoffmanska@umww.pl

Anna Łukasiewicz
tel.: 61 626 64 22
e-mail: anna.lukasiewicz@umww.pl

Joanna Marciniak-Parzonka
tel.: 61 626 64 98
e-mail: joanna.marciniak-parzonka@umww.pl

Ewelina Milecka
tel.: 61 626 64 50
e-mail: ewelina.milecka@umww.pl

Karol Mróz
tel.: 61 626 70 29
e-mail: karol.mroz@umww.pl

Agnieszka Narożna-Kuczkowska
tel.: 61 626 64 43
e-mail: agnieszka.narozna@umww.pl

Paulina Opalińska-Mikołajczyk
tel.: 61 626 64 65
e-mail: paulina.mikolajczyk@umww.pl

Przemysław Rogaliński
tel.: 61 626 64 52
e-mail: przemysław.rogalinski@umww.pl

Katarzyna Skoracka-Walasik
tel.: 61 626 64 62
e-mail: katarzyna.walasik@umww.pl

Marcin Spaeth
tel.: 61 626 64 63
e-mail: marcin.spaeth@umww.pl

Marcin Wachek
tel.: 61 626 64 83
e-mail: marcin.wachek@umww.pl

Wojciech Wielgosz
tel.: 61 626 64 58
e-mail: wojciech.wielgosz@umww.pl

Patrycja Zarzycka
tel.: 61 626 64 32
e-mail: patrycja.zarzycka@umww.pl

Hanna Żarkiewicz
tel.: 61 626 64 84
e-mail: hanna.zarkiewicz@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

a) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

b) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w lit. a;

c) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

d) pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki oraz pozwolenia zintegrowanego dla tych odpadów – o ile jest organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.

 1. W przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 2. Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Pozwolenie wygasa:

a) po upływie czasu, na jaki zostało wydane;

b) jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe;

c) na wniosek prowadzącego instalację;

d) jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne;

e) jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata;

f) w przypadku, o którym mowa w art. 229 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska;

g) w przypadku wstrzymania użytkowania składowiska na czas dłuższy niż rok;

h) w przypadku wstrzymania termicznego przekształcania odpadów na czas dłuższy niż rok.

 1. W przypadku, o którym mowa w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenie wygasa, jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem
  w terminie dwóch lat od określonego w pozwoleniu dnia, od którego jest dopuszczalna emisja.
 2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz pozwolenia wodnoprawne na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego
  z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed terminem.
 3. Organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt 4 lit. b-h.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,
  61-713 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii;

b) udzielania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;

c) sprawozdawczości i statystyki;

d) archiwizacji.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr,
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 lit. a-c oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku (nie dotyczy postępowań wszczętych z urzędu).
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji
  o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-02-27 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-27 14:21:38 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2992 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020