do góry ^

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


Nazwa sprawy/procedury

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy.
 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Informacje są udostępniane na pisemny wniosek, który powinien zawierać:

 • sprecyzowanie żądanych informacji,
 • określenie sposobu i formy przekazania informacji

Bez pisemnego wniosku udostępnia się informację niewymagającą wyszukiwania

 • telefonicznie lub w siedzibie Urzędu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji o środowisku
i jego ochronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

 

Opłaty

Za wyszukiwanie informacji, przesyłanie kopii dokumentów lub danych, a także za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów, sporządzaniu kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, pobierane są opłaty w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz.1415 ze zm.).

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Polityki Ekologicznej, Planowania i Organizacji
Departament Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległosci 34, 61 - 714 Poznań
Michał Werda
tel. 61 626 64 57

e-mail: michal.werda@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Informacja dla właścicieli danych osobowych.
 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  a) rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji o środowisku;
  b) rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej;
  c) związanych ze statystyką i sprawozdawczością;
  d) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych  osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane 10 lat licząc od roku następnego w którym zakończono sprawę zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-02-26 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-02-26 13:30:52 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6497 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020