do góry ^

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż


Nazwa sprawy/procedury

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż powinien zawierać:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu (nazwa firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej).
 2. Dokumenty określające numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada lub w ewidencji, numer identyfikacji podatkowej NIP i REGON.
  Załączniki:
  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników).
 3. Określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.
 4. Określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków.
  Załączniki:
  aktualny wypis z ewidencji gruntów (potwierdzony notarialnie za zgodność z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca (zestawienie działek z podaniem prawa wnioskodawcy do nieruchomości).
  Załączniki:
  akty dokumentujące prawo do terenu, np. akty notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia, itp. (w sytuacji gdy przedsiębiorca jest wyłącznym właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem wpisanym w księdze wieczystej, załączniki jak w punkcie 4).
 6. Określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności (należy podać czas na jaki ma być wydana koncesja – w latach – począwszy od daty wydania decyzji, podać termin rozpoczęcia działalności określonej w koncesji.
 7. Określenie środków jakimi wnioskodawca dysponuje celem zapewnienia wykonywania zamierzonej działalności,
 8. Przedstawienie wykazu obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja   o środowiskowych uwarunkowaniach.
 9. Przedstawienie sposobów przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności  
  na środowisko (należy określić działania jakie będą podejmowane aby przeciwdziałać ujemnemu wpływowi zamierzonej działalności na środowisko).
 10. Określenie złoża kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia ( nazwa złoża, położenie administracyjne – miejscowość, gmina, powiat.
  Załączniki: lokalizacja złoża przedstawiona na mapach: np. topograficznej w skali 1:100000, ewidencyjnej w skali 1:5000, sytuacyjno wysokościowej w odpowiedniej skali z oznaczeniem granic obszaru i terenu górniczego.
 11. Określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny, stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia.
 12. Określenie projektowanego położenia obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju (nazwa obszaru górniczego i terenu górniczego, powierzchnia obszaru górniczego i terenu górniczego oraz zestawienie współrzędnych punktów załamania obszaru i terenu górniczego).
  Załączniki: siedem egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej obszaru górniczego i terenu górniczego w odpowiedniej skali (w przypadku występowania obszaru górniczego i terenu górniczego na terenie więcej niż jednej gminy po jednym dodatkowym egzemplarzu dla każdej gminy).
 13. Określenie geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia, a w razie potrzeby warunków wtłaczania wód do górotworu (określenie geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia lub wtłaczania wód do górotworu).
 14. Dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy.
  Załączniki: decyzja udzielająca koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża, decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych, umowa zawarta z Ministerstwem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
 15. Kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną i dodatki do dokumentacji lub zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji i dodatków do dokumentacji.
 16. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (którą należy uzyskać przed złożeniem wniosku koncesyjnego, wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko) . Ponadto na decyzji powinna znajdować się pieczęć, wskazująca, że decyzja stała się ostateczna i zawierać datę uprawomocnienia się ww. decyzji. W treści wniosku koncesyjnego należy podać numer decyzji, datę, znak decyzji oraz nazwę organu wydającego decyzję.
 17. Projekt zagospodarowania złoża określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.
 18. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; kryterium uzgodnienia jest nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w sposób przewidziany w art. 7. ustawy (zgodnie z art. 23 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).
 2. Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa w tym z interesem surowcowym państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu — uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).
  Ponadto organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, jeżeli wniosek o udzielenie koncesji obejmuje tę samą przestrzeń, rodzaj działalności bądź rodzaj kopaliny, objęte już koncesją udzieloną innemu podmiotowi (art. 29 ust. 1a ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Opłaty

616,00 zł – opłata skarbowa.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Poznania, 
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.
Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań


Łukasz Bartkowiak: (powiaty: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, wolsztyński, wrzesiński, wągrowiecki, średzki, śremski, m. Poznań)
tel. 61 626 64 26
e-mail: lukasz.bartkowiak@umww.pl

Wioletta Bichler: (powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki, m. Konin)
tel. 61 626 64 10
e-mail: wioletta.bichler@umww.pl

Izabela Brożek: (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski)
tel. 61 626 64 80
e-mail: izabela.brozek@umww.pl

Radosław Prałat: (powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, rawicki, m. Leszno)
tel. 61 626 64 11
e-mail: radoslaw.pralat@umww.pl

Adam Kałamaja: (powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, m. Kalisz)
tel. 61 626 64 86
e-mail: adam.kalamaja@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Koncesja określa (zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze):
  a. rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności,
  b. przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność,
  c. czas obowiązywania koncesji,
  d. termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby — przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.

  Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska. Koncesja nie zwalnia z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji.
   
 2. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy. Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni.
 3. Jeżeli koncesja jest poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa, w postępowaniu koncesyjnym nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych.
 4. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, stronami postępowań prowadzonych na podstawie Działu III ustawy Prawo geologiczne i górnicze w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy wieczyści), natomiast stronami tych postępowań nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza granicami projektowanego albo istniejącego obszaru górniczego lub miejscami wykonywania robót geologicznych.

Jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Dokonanie zawiadomienia w ww. sposób nie wyłącza obowiązku doręczenia decyzji i pism wnioskodawcy, przedsiębiorcy oraz podmiotom obciążonym obowiązkami określonymi w ustawie lub ustalonymi na podstawie przepisów ustawy.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny;
  b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji udzielającej koncesję na wydobywanie;
  c) udostępniania informacji geologicznej;
  d) sprawozdawczości i statystyki;
  e) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji
  o środowisku i jego ochronie pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-21 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-21 15:40:23 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-06 10:49:00 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6431 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020