do góry ^

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych


Nazwa sprawy/procedury

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien spełniać wymagania określone w art. 15 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych:
  a. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  b. lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  c. wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu roku,
  d. dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej 
  ekwiwalentu, zgodnie z art. 32 ustawy,
  e. informację o tytule prawnym do obiektu unieszkodliwiania odpadów
  wydobywczych,
  f. informację o stosowanych technologiach oraz charakterystykę techniczną 
  źródeł powstawania i miejsc emisji,
  g. informację niezbędną do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-
  ratowniczego, o którym mowa w art. 37, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy 
  Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku należy dołączyć:
a. decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydaną dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, którego dotyczy wniosek, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile był wymagany,
b. informacje niezbędne do sporządzenia przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A)
c. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
d. pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik,
e. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zostaje on rozpatrzony.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Rozstrzygnięcie w formie:
a. decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
b. decyzji odmownej.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

 1. 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
 2. 17,00 zł. – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A.

Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Anna Adamska:
tel. 61 626 64 89
e-mail: anna.adamska@umww.pl

Radosław Prałat
tel. 61 626 64 11
e-mail: radoslaw.pralat@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach wydobywczych marszałek województwa jest właściwy dla:
  a. przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, 
  wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska 
  lub marszałek województwa,
  b. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
  w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych wydawane jest, na podstawie wniosku, a w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A również po sporządzeniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Do zmiany zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwoleń. Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia wynosi 50 % stawki pobranej za wydanie tego pozwolenia – jeżeli zmiana dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia działalności. Jeżeli końcówka kwoty połowy stawki opłaty podstawowej wynosi 50 gr, wymaganą opłatę należy zaokrąglić do pełnej złotówki. Jeżeli przedmiotem zmiany jest kolejny rodzaj działalności – opłata wynosi 100% stawki.
W pozostałych przypadkach zmiana zezwolenia nie podlega opłacie.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
  b) weryfikacji przestrzegania warunków zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
  c) sprawozdawczości i statystyki;
  d) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-19 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-19 10:46:42 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-06 10:54:47 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 4782 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020