do góry ^

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne


Nazwa sprawy/procedury

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U z 2010 r. Nr 130, poz. 879).

 

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:

oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

a) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

b) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

c) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

d) wielkość i rodzaj emisji;

e) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

f) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu określa załącznik
nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

 

 1. Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć:
  a) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

b) pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;

d) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Termin ten biegnie od dnia uzupełnienia braków lub doprecyzowania treści zgłoszenia.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie zgłoszenia zostaje ono rozpatrzone.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego zgłoszenia zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.
 4. Rozstrzygnięcie w formie:

a) tzw. milcząca zgoda organu (przyjęcie zgłoszenia);

b) wydanie decyzji wyrażającej sprzeciw.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Opłaty skarbowe:

a) 120,00 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia;

b) 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia zgłoszenia, na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Agnieszka Lewicka
tel.: 61 626 64 64
e-mail: agnieszka.lewicka@umww.pl

Jacek Bączkowski
tel.: 61 626 64 09
e-mail: jacek.baczkowski@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Zgodnie z art. 378 ust. 2a i ust. 2aa ustawy Prawo ochrony środowiska – marszałek województwa jest właściwy w sprawach zgłoszeń dla:

a) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

b) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w lit. a.

 1. W przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 2. Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia,
  w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 4. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia, jest obowiązany:

a) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

 – rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

– zakończeniu eksploatacji instalacji,

– zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska;

b) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

 1. Informacje, o których mowa w pkt 5 lit. a, należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;

b) zakończenia eksploatacji instalacji;

c) zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,
  61-713 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) rozpatrzenia zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne;

b) weryfikacji przestrzegania warunków zgłoszenia;

c) udzielania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;

d) sprawozdawczości i statystyki;

e) archiwizacji.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr,
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 lit. a-d oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji
  o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-20 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-20 14:19:47 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6085 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020