do góry ^

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia


Nazwa sprawy/procedury

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 130, poz. 881).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).

 

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

b) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

c) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

d) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

e) wielkość i rodzaj emisji;

f) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

g) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 1. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
  i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa
  w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

a) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

b) numerze REGON prowadzącego instalację;

c) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;

d) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

e) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw,
z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

f) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;

g) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;

h) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

 

 1. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW
  i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa
  w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

a) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin
w ciągu roku;

b) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia
2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin
w ciągu roku

– do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

 

 1. Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć:
  a) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

b) pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;

d) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
 

Termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Termin ten biegnie od dnia uzupełnienia braków lub doprecyzowania treści zgłoszenia.
 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie zgłoszenia zostaje ono rozpatrzone.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego zgłoszenia zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.
 4. Rozstrzygnięcie w formie:

a) tzw. milcząca zgoda organu (przyjęcie zgłoszenia);

b) wydanie decyzji wyrażającej sprzeciw.
 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Opłaty skarbowe:

a) 120,00 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia;

b) 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia zgłoszenia, na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Agnieszka Lewicka
tel.: 61 626 64 64
e-mail: agnieszka.lewicka@umww.pl

Katarzyna Adamska
tel.: 61 626 64 49
e-mail: katarzyna.adamska@umww.pl

Kamila Kaczmarek
tel.: 61 626 64 30
e-mail: kamila.kaczmarek@umww.pl

Marcin Spaeth
tel.: 61 626 64 63
e-mail: marcin.spaeth@umww.pl

Wojciech Szaniecki
tel.: 61 626 64 90
e-mail: wojciech.szaniecki@umww.pl

Marcin Wachek
tel.: 61 626 64 83
e-mail: marcin.wachek@umww.pl

Patrycja Wesoła
tel.: 61 626 75 39
e-mail: patrycja.wesola@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Zgodnie z art. 378 ust. 2a i ust. 2aa ustawy Prawo ochrony środowiska – marszałek województwa jest właściwy w sprawach zgłoszeń dla:

a) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

b) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w lit. a.

 1. W przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 2. Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września listopada 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.
 4. Instalację, o której mowa w art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 5. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia, jest obowiązany:

a) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

 – rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

– zakończeniu eksploatacji instalacji,

– zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w art. 152 ust. 2c

ww. ustawy;

b) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu albo od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 4.

 1. Informacje, o których mowa w pkt 5 lit. a, należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;

b) zakończenia eksploatacji instalacji;

c) zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w art. 152 ust. 2c ww. ustawy.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) rozpatrzenia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;

b) weryfikacji przestrzegania warunków zgłoszenia;

c) udzielania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;

d) sprawozdawczości i statystyki;

e) archiwizacji.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr,
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 lit. a-d oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji
  o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-20 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-20 13:54:41 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-04-27 17:33:26 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6068 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020