do góry ^

Zmiany koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż


Nazwa sprawy/procedury

Zmiany koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż powinien zawierać dokumenty właściwe dla zamierzonego zakresu zmiany koncesji:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu.
 2. Dokumenty określające numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON.
 3. Kopię decyzji koncesyjnej wraz ze wszystkimi zmianami, która będzie przedmiotem zmiany.
 4. Określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których
   ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie
  z ewidencją gruntów i budynków.
 5. Dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca.
 6. Określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona.
 7. Określenie sposobów przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności
  na środowisko.
 8. Przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje o przeznaczeniu nieruchomości,
  w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
 9. Określenie złoża kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia.
 10. Określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny.
 11. Określenie stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych
  i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia.
 12. Określenie projektowanego położenia obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawionego zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
 13. Określenie geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia, a w razie potrzeby warunków wtłaczania wód do górotworu.
 14. Dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
 15. Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej,
  w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
 16. Dodatek do projektu zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.
 17. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (którą należy uzyskać przed złożeniem wniosku o zmianę koncesji, wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko), jeżeli zakres zmiany koncesji na wydobywanie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 18. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu (zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). Współdziałanie z organami określonymi ustawą dotyczy wówczas tylko tych spraw, które są przedmiotem zamierzonej zmiany, w szczególności w zakresie zgodności
z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób przewidziany
w art. 7 ustawy.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Opłaty

 1. 10,00 zł. opłata skarbowa – zmiana nazwy przedsiębiorcy lub adresu.
 2. 308,00 zł opłata skarbowa – pozostałe zmiany decyzji koncesyjnej.

Opłaty skarbowe należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.
Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań


Łukasz Bartkowiak: (powiaty: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, wolsztyński, wrzesiński, wągrowiecki, średzki, śremski, m. Poznań)
tel. 61 626 64 26
e-mail: lukasz.bartkowiak@umww.pl

Wioletta Bichler: (powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki, m. Konin)
tel. 61 626 64 10
e-mail: wioletta.bichler@umww.pl

Izabela Brożek: (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski)
tel. 61 626 64 80
e-mail: izabela.brozek@umww.pl

Radosław Prałat: (powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, rawicki, m. Leszno)
tel. 61 626 64 11
e-mail: radoslaw.pralat@umww.pl

Adam Kałamaja: (powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski,m. Kalisz)
tel. 61 626 64 86
e-mail: adam.kalamaja@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny;
  b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji zmieniającej koncesję na wydobywanie;
  c) udostępniania informacji geologicznej;
  d) sprawozdawczości i statystyki;
  e) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji
  o środowisku i jego ochronie pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-21 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-21 15:29:30 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-06 10:44:50 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6130 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020