do góry ^

Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców


Nazwa sprawy/procedury

Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 tj. ze zm.) art. 77 ust 2.

Wymagane dokumenty

Wniosek do pobrania ze strony www.wcmp.pl ze stosownymi załącznikami:

 1. Zaświadczenie o numerze prawa wykonywania zawodu – oryginał do wglądu i kopia lub kopia uwierzytelniona przez notariusza;
 2. Dokument poświadczający 5-letni staż pracy w zawodzie lekarza;
 3. Dyplom specjalizacji z zakresu medycyny transportu lub medycyny pracy - oryginał do wglądu i kopia lub kopia uwierzytelniona przez notariusza;
  albo

Dyplom potwierdzający inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami - oryginał do wglądu i kopia lub kopia uwierzytelniona przez notariusza;

 1. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
 2. Potwierdzenie zapłaty opłaty w wysokości 50 zł  tytułem wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy. Sposób wniesienia opłaty opisany w rubryce „Opłaty”.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Wielkopolskie Centrum
Medycyny Pracy
ul. Poznańska 55a
60-852 Poznań

lub złożyć osobiście w sekretariacie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, ul. Poznańska 55a, 60-852 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Wpis do ewidencji za opłatą w trybie decyzji administracyjnej.
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań kierowców.
 3. Nadanie numeru ewidencyjnego.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań kierowców, wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Opłata w kwocie 50 zł w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na konto:

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
61-714 Poznań, Al. Niepodległości 34

PKO BP S.A. I O/ Poznań, 80 1020 4027 0000 1202 0834 2638

Tytułem: opłata za wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
Wielkopolskie Centrum
Medycyny Pracy
ul. Poznańska 55a
60-852 Poznań

tel. 61 46 71 150, 61 46 71 149

e-mail medycyna.pracy@wcmp.pl

 

Dodatkowe informacje

Marszałek Województwa Wielkopolskiego upoważnił Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy do wszelkich czynności związanych z prowadzeniem ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w tym wydawania decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące szczegółów załatwiania tej sprawy można znaleźć na stronie www.wcmp.pl .

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-07-05 Leszek Sobieski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-07-05 13:59:39 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 10443 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021