do góry ^

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu


 

Nazwa sprawy/procedury

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

 

Podstawa prawna

Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 ze zm.) art. 77 ust 2.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek w formie pisemnej, adresowany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawierający:
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument
  • adres zamieszkania
  • oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje on badania;
  • podpis wnioskodawcy.
 2. Kopię dyplomu magistra psychologii potwierdzoną za zgodność z oryginałem (notarialnie bądź w momencie składania osobiście)
 3. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu lub kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem (notarialnie bądź w momencie składania osobiście)
 4. Poświadczenie niekaralności z Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym lub Sądzie Rejonowym.
 5. Potwierdzenie zapłaty opłaty w wysokości 40 zł tytułem wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów. Sposób wniesienia opłaty opisany w rubryce „Opłaty”.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

lub:

 • złożyć osobiście w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro XI, pokój 1134,
 • złożyć osobie wskazanej do kontaktu w danej sprawie.

 

Termin załatwienia sprawy

30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Wpis do ewidencji za opłatą w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
 3. Nadanie numeru ewidencyjnego.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu , wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Opłata w kwocie 40 zł w formie bezgotówkowej na konto:

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

61-714 Poznań, Al. Niepodległości 34

PKO BP S.A. I O/ Poznań, 80 1020 4027 0000 1202 0834 2638

Tytułem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Sekretariat Departamentu Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. (61) 626-63-50

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Dodatkowe informacje

Organem właściwym do prowadzenia ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu jest Marszałek Województwa właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa

 

Informacja ogólna dla właścicieli danych osobowych

Szanowna/y Pani/Pan,

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i jej prowadzenia oraz archiwizacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście, stanowią one kategorię archiwalną oznaczoną symbolem „A” tzn.: zaliczają się do dokumentacji mającą trwałą wartość historyczną przewidzianą do przekazania do Archiwum Państwowego.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje nie uzyskaniem wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

Do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych psychologów - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-26 Iwona Rakowska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-26 14:56:26 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2023-10-09 08:59:04 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 22894 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2024