do góry ^

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu


 

Nazwa sprawy/procedury

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 ze zm.) art. 85, ust 3-8.
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r., poz. 211 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek przedsiębiorcy, w formie pisemnej, adresowany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawierający następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
  2. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – o ile taki posiada;
  4. numer identyfikacji statystycznej (REGON) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
  5. oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;
  6. imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym
 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 85, ust. 5 – 6 z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
  „Oświadczam, że:
  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami”.
  Oświadczenie powinno również zawierać:
  • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
  • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 3. Potwierdzenie zapłaty opłaty w kwocie 400 zł, tytułem wpisu do rejestru działalności regulowanej. Sposób wniesienia opłaty opisany w rubryce „Opłaty”.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

lub:

 • złożyć osobiście w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, piętro XI, pokój 1134,
 • złożyć osobie wskazanej do kontaktu w danej sprawie.

 

Termin załatwienia sprawy

7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Opłata w kwocie 400 zł w formie bezgotówkowej na konto:

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

61-714 Poznań, Al. Niepodległości 34

PKO BP S.A. I O/ Poznań, 80 1020 4027 0000 1202 0834 2638

Tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Sekretariat Departamentu Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. (61) 626-63-50

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

Dodatkowe informacje

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest Marszałek Województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 

Informacja ogólna dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowna/y Pani/Pan,

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i jej prowadzenia oraz archiwizacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście, stanowią one kategorię archiwalną oznaczoną symbolem „A” tzn.: zaliczają się do dokumentacji mającej trwałą wartość historyczną przewidzianą do przekazania do Archiwum Państwowego.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje nie uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione następującym odbiorcom danych: zgodnie z art. 43 ust 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców rejestr działalności regulowanej jest jawny i jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach prawnych

 

Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Na podstawie art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strona ma prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
Prawo przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 

Do pobrania:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-26 Iwona Rakowska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-26 14:37:12 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2023-07-07 10:39:38 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 20134 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2024