do góry ^

Wydawanie zezwoleń do prowadzenia leczenia substytucyjnego przez podmiot leczniczy


 

Nazwa sprawy/procedury

Wydawanie zezwoleń do prowadzenia leczenia substytucyjnego przez podmiot leczniczy

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2023 r. poz. 172)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2023 r. poz. 991)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 368)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017  r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Dz. U. z 2017 r., poz. 1975

 

Wymagane dokumenty

 • wniosek dotyczący uzyskania zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwego wojewodę
 • aktualny statut
 • pozytywna opinia Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 • program leczenia substytucyjnego
 • umowa z apteką lub hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny lub oświadczenie o posiadaniu apteki szpitalnej
 • wykaz pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia programu substytucyjnego
 • oświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, że zapewniono odpowiednie warunki kadrowe do realizacji programu leczenia substytucyjnego określone w §15 i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie leczenia substytucyjnego
 • wykaz osób zatrudnionych do realizacji programu substytucyjnego, spełniających wymogi określone w §15 i §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego, w tym wskazanie kierownika programu wraz z potwierdzeniem wszystkich kwalifikacji
 • zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe określone w §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie leczenia substytucyjnego

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Zdrowia
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Zezwolenie na leczenie substytucyjne jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej

 

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 46  ust. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) od powyższej decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Dane do kontaktu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Zdrowia
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: 61 626 63 59

 

Dodatkowe informacje

nie dotyczyOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-03-03 Leszek Sobieski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-03-03 15:47:57 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-09-01 09:50:45 przez Karolina Pyterek

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 15809 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2024