do góry ^

Przedłużanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym


 

Nazwa sprawy/procedury

Przedłużanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 180 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.)
 3. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1220)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. 2012 poz. 451)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2014 poz. 402)
 7. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 915 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 180 ze zm.) należy załączyć:

 1. Kopię aktualnego blankietu zezwolenia,
 2. Kopię aktualnego rozkładu jazdy (obitego pieczęciami urzędowymi),
 3. Kopię ważnej licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 4. Niezmienione, w stosunku do aktualnie obowiązujących, nowe rozkłady jazdy (bez pieczęci urzędowych i zgodne z treścią art. 22 ust.1 pkt.1) lub ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym , z uwzględnieniem treści art. 15 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) – tj. w proponowanym rozkładzie jazdy, przystanki zlokalizowane na danym obszarze muszą być spójne z wykazem przystanków określonym przez organizatora) oraz § 3-5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r. poz. 451).
 5. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc dla pasażerów, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewóz.

Wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji przewoźnika.

(na żądanie oryginały wszystkich dokumentów do wglądu)

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Transportu
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawy, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca.
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
(Podstawa prawna art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Postępowanie wszczyna się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Postępowanie  kończy się wydaniem decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W przypadku decyzji pozytywnej zostaje wydana decyzja administracyjna przedłużająca obowiązujące zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowy.
Postępowanie może zakończyć się też wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania lub postanowienia o jego zawieszeniu albo decyzji administracyjnej o odmowie przedłużenia zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547) od powyższej decyzji, stronie przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia jest zależna od rodzaju wnioskowanego zezwolenia i okresu jego ważności zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1220).

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr:

PKO BP S.A. I Oddział w Poznaniu 80 1020 4027 0000 1202 0834 2638

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Pracownicy Wydziału Transportu Autobusowego tel. 61 626 70 15; -16; -21; -22; -23

 

Dodatkowe informacje

 1. Wniosek o przedłużenie zezwolenia należy złożyć przed upływem terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu, jednak termin ten powinien umożliwić organowi rozważenie wszystkich okoliczności z tym polegających  na ocenie działalności prowadzonej w ramach dotychczasowego zezwolenia, pozwalając na zachowanie ciągłości prowadzenia przez przewoźnika działalności przewozowej,
 2. Oznaczenie przedsiębiorcy umieszczone we wszystkich dokumentach tj. wniosku i załącznikach do wniosku, powinno być zgodne z oznaczeniem przedsiębiorcy zawartym w licencji lub zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 3. Termin ważności licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie powinien być krótszy od terminu, na jaki ma zostać przedłużone zezwolenie, wskazywanego we wniosku przez przedsiębiorcę.
 4. Przed odbiorem decyzji należy uiścić wymagane opłaty.
 5. W sytuacji, gdy rozkład jazdy stanowiący załącznik do wniosku o przedłużenie zezwolenia zawiera przystanki spoza wskazanych w obowiązującym rozkładzie jazdy, przedsiębiorca winien mieć na uwadze, że dalsze świadczenie usług przewozowych w myśl obowiązujących przepisów prawa możliwe będzie, zależnie od terminu wystąpienia z wnioskiem, wyłącznie po dokonaniu stosownej zmiany posiadanego przez niego zezwolenia lub złożenia wniosku o uzyskanie nowego zezwolenia.
 6. Nazwy przystanków zawartych w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do wniosku, muszą być takie same jak nazwy przystanków podanych w odpowiednich potwierdzeniach uzgodnień zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanych z ich właścicielami.  Ponadto nazwa każdego przystanku musi zostać poprzedzona nazwą miejscowości.
 7. Należy pamiętać, że zgodnie z § 11 ust. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012r. poz. 451) Przewoźnik wykonujący regularny przewóz osób podaje rozkład jazdy do publicznej wiadomości.
 8. W przypadku odbioru decyzji przez osobę upoważnioną winna ona wylegitymować się stosownym upoważnieniem oraz potwierdzeniem uiszczenia z tego tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miasta Poznania – Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
  PKO Bank Polski S.A.  Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub
  w Oddziale Banku PKO Bank Polski S.A., Pl. Kolegiacki 17.

UWAGA:

 1. Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022r.
 2. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2022r.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa, w związku z realizacją poszczególnych spraw, znajdą Państwo przy opisie konkretnej sprawy, którą jesteście zainteresowani - więcej

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przedłużenie zezwolenia - pobierz dokument

Wykaz pojazdow na dane linie - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-09-16 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-09-16 09:43:28 przez Agnieszka Mendel
ostatnia zmiana treści: 2022-03-24 14:50:21 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 19583 razy
UMWW ©2024