do góry ^

Refundacja ulg w komunikacji autobusowej


 

Nazwa sprawy/procedury

Refundacja ulg w komunikacji autobusowej

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.) zwana Ustawą;
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wraz z oświadczeniem, według załączonego wzoru, o tym że przewoźnik:     
  • Honoruje ulgi wymienione w art. 2 ust 1-7, art. 4 ust. 1–3 oraz ust. 4 pkt.1 i ust. 5, art. 5, art. 5a w zw. z art. 5 ust. 1 Ustawy oraz w art. 16 ust. 3-5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1100) oraz art. 12 ust. 1 i 1a , art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2039 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1820)
  • Dokonuję sprzedaży biletów przy użyciu kas rejestrujących, posiadających pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
  • Nie pobieram od innych województw dotacji do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach autobusowych na liniach rozliczanych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
  • Nie rozliczam dopłat do realizowanych przewozów pasażerskich w ramach komunikacji miejskiej oraz w ramach kursów wykonywanych na liniach regularnych specjalnych (niepublicznych).
  • Nie pobieram dopłat do linii, które zostały objęte refundacją w związku z realizacją przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
  • Rozliczane bilety miesięczne szkolne nabywane zgodnie z zawartą umową dot. dowozu dzieci do szkoły w ramach przewozów regularnych zawartą na zakup biletów przez gminę lub jednostkę przez nią upoważnioną odbywa się w trybie art. 5a Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 295 ze zm.).
 2. Kopia zezwolenia/ń (nie wypisów) na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób wraz z obowiązującym/i rozkładem/ami jazdy; w  przypadku, gdy była zawarta umowa w roku 2023, a treść załącznika nr 2 do ww. umowy jest aktualna, wystarczy dołączyć zestawienie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w formie tabelarycznej wzorowanej na ww. zał. nr 2 do umowy;
 3. Cenniki biletów lub taryfikator biletów jednorazowych i miesięcznych w rozbiciu na ulgi ustawowe; 
 4. Numer NIP _________________________________
 5. Numer REGON ______________________________
 6. Numer PESEL (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) ______________________________
 7. Kopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
 8. Wykaz pojazdów uwzględniających markę, numer rejestracyjny oraz liczbę miejsc z podziałem na miejsca siedzące i stojące;
 9. Wykaz kas rejestrujących wraz z modelem, numerami fabrycznymi, datą instalacji i ostatniego przeglądu okresowego, numerami unikatowymi nadanymi przez Urząd Skarbowy;
 10. Informacja o numerze rachunku bankowego przewoźnika, na który mają być przekazywane należne kwoty dopłat; rachunek zostanie zweryfikowany w wykazie Ministerstwa Finansów https://podatki.gov.pl/wykazpodatnikow-vat-wyszukiwarka
 11. Informacja przedstawiająca szacunkową przewidywaną w skali roku wartość dopłat do biletów ulgowych.

Wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o podpisanie umowy. (na żądanie oryginały wszystkich dokumentów do wglądu)

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Transportu
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki od dnia skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Złożenie przez przewoźnika kompletnego wniosku w sprawie zawarcia umowy określającej zasady przekazywania dopłat powoduje wszczęcie procedury prowadzącej do podpisania umowy. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne organ wzywa do uzupełnienia braków w terminie 14 dni. Nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W toku wszczętej procedury przygotowywana jest umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a wnioskującym określającą szczegółowe zasady rozliczania i przekazywania dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych. Z chwilą zawarcia tej umowy przewoźnik nabywa uprawnienie do otrzymywania dopłat.

Dopłaty przysługują wyłącznie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg, po spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.).
Refundacja dopłat dotyczy przewoźników, którzy wykonują przewozy osób na podstawie zezwoleń na przewóz regularny osób w krajowym transporcie drogowym.

 

Tryb odwoławczy

Sprawy sporne rozstrzyga sąd powszechny.

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Pracownicy Wydziału Transportu Autobusowego  tel. 61 626 70 17, -15,

 

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych składanych w ramach prowadzonych przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu postępowań w celu zawarcia umowy określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich - więcej

 

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek i oświadczenie dotyczące umowy na rok 2024 - pobierz dokument
 • Wykaz zezwoleń – tabela do wypełnienia jeśli zezwolenia nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim - pobierz dokument
 • Cenniki biletów jednorazowych i miesięcznych – tabela do wypełnienia (2 zakładki) - pobierz dokument
 • Wykaz pojazdów i kas rejestrujących (2 zakładki) - pobierz dokument
 • Informacja o rachunku bankowym i szacunkowej wartości dopłat - pobierz dokument

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-11-10 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-11-10 11:01:18 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-12-12 13:13:27 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 21817 razy
UMWW ©2024