do góry ^

Rekompensata dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego


 

Nazwa sprawy/procedury

Rekompensata dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778 ze zm.) zwana Ustawą PTZ;
  2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295 ze zm.);

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o podpisanie umowy regulującej zasady przekazywania rekompensaty organizatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora  ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na liniach o charakterze użyteczności publicznej wraz z załącznikami:

  1. Załącznik nr 1 - Wykaz umów zawartych przez Organizatora z Operatorami publicznego transportu zbiorowego na świadczenie usług transportowych w ramach linii użyteczności publicznej;
  2. Uwierzytelnione kopie umów zawartych z Operatorem /-ami publicznego transportu zbiorowego na świadczenie usług transportowych w ramach linii użyteczności publicznej; 
  3. Uwierzytelnione kopie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wraz z rozkładami jazdy;
  4. Uwierzytelniona kopia umowy/porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące utworzenia publicznego transportu zbiorowego  osób (tylko w przypadku zawarcia takich umów/porozumień).

Celem usprawnienia komunikacji między organizatorem a Urzędem należy podać nr telefonu oraz kontaktowy adres e-mail.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Za pośrednictwem poczty lub osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Transportu
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

lub na adres elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki od dnia skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Wniosek o zawarcie umowy podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym, w przypadku wystąpienia błędów lub braków do Organizatora przesyłane jest pismo z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku bądź załączników wraz z wyznaczeniem daty na dostarczenie poprawy. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W przypadku dostarczenia poprawek - ponowne sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, a po pozytywnej weryfikacji wniosku organizatora  następuje etap przygotowania umowy do podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego i Organizatora.

W ramach realizacji umowy zgodnie z treścią Art.  54 ust. 1 i 2 ustawy PTZ właściwy organizator weryfikuje wniosek i dokumenty przedstawione przez operatora, stanowiące podstawę obliczenia rekompensaty.

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, organizator występuje do właściwego marszałka województwa z wnioskiem o przekazanie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty. Organizator wypłaca przyznaną operatorowi rekompensatę w zakresie poniesionej straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora.

Zgodnie z treścią art. 56 ww. ustawy na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, operatorowi przysługuje rekompensata w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PTZ, w postaci dotacji. Wydatki na sfinansowanie powyższej straty, są pokrywane z budżetu państwa.

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Pracownicy Wydziału Transportu Autobusowego  tel. 61 626 70 17, -15,

doplaty@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych składanych w ramach prowadzonych przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu spraw w zakresie przekazywania rekompensat - więcej

 

Dokumenty do pobraniaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-10-07 Robert Pilarczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-10-07 13:29:20 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2024-01-05 09:22:13 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 7671 razy
UMWW ©2024