do góry ^

Wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym


 

Nazwa sprawy/procedury

Wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.)
 3. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1220)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 202) 
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1605)
 7. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 8)

 

Wymagane dokumenty

ODSTĘPSTWO OD WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ZEZWOLENIU NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH/REGULARNYCH SPECJALNYCH OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

 1. Wniosek  o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na przewozy regularne/regularne specjalne udzielenie w krajowym drogowym przewozie osób;
 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych, przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451),
 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,
 4. jeżeli w rozkładzie jazdy zachodzi potrzeba umieszczenia dodatkowego przystanku - potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi - przewozy regularne, potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi – przewozy regularne specjalne
 5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach – przewozy regularne,
 6. cennik z uwzględnieniem ceny biletów ulgowych – przewozy regularne,
 7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy – przewozy regularne.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Transportu
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawy, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie.
Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca.
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
(Podstawa prawna art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Na wniosek przedsiębiorcy wszczyna się postępowanie w sprawie wydawania decyzji administracyjnej o odstępstwo od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych/regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym, w przypadku, gdy okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów (wystąpienie niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów zgodnie z określonym w zezwoleniu przebiegiem trasy przewozów, w szczególności awarii sieci, robót drogowych, lub blokad drogowych) trwają dłużej niż 14 dni.

 

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547) od powyższej decyzji, stronie przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Opłata za wydanie decyzji w wysokości 40,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1220). 

Opłatę należy uiścić przelewem bądź przekazem pocztowym na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
80 1020 4027 0000 1202 0834 2638

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Transportu Autobusowego tel. 61 626 70 15

 

Dodatkowe informacje

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa - pobierz dokument
Tabliczki przystankowe (zobowiązanie) - pobierz dokument
Wykaz pojazdów na daną linię - pobierz dokument
Wykaz wszystkich pojazdów - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-10-30 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-10-30 11:37:07 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-03-29 07:59:57 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 18409 razy
UMWW ©2024