do góry ^

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich


 

Nazwa sprawy/procedury

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1944)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023, poz. 2111)

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń zawierający następujące dane:
  • nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w wypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną - imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania;
  • wskazanie, czy działalność szkoleniowa będzie prowadzona w ramach działalności gospodarczej;
  • określenie zakresu szkolenia, które wnioskodawca zamierza prowadzić, w tym wskazanie:
 • czy szkolenie ma mieć charakter podstawowy czy uzupełniający obszaru górskiego, którego ma dotyczyć szkolenie przewodników górskich
  • wskazanie, czy wpis do rejestru organizatorów szkoleń ma dotyczyć zorganizowania jednego szkolenia, czy organizowania szkoleń na stałe
  • wskazanie kierownika szkolenia lub innej osoby upoważnionej do występowania wobec marszałka województwa w sprawach związanych ze szkoleniem;
  • informację o dotychczasowych szkoleniach prowadzonych przez wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca prowadził uprzednio szkolenia;
  • opis warunków szkolenia, w tym wskazanie miejsca odbywania wykładów i zajęć praktycznych, a także określenie miejsca przechowywania dokumentacji szkolenia i archiwum wydanych dokumentów.
 • Do wniosku wnioskodawca dołącza oświadczenie następującej treści:
  "Oświadczam, że:
  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.".
  Oświadczenie, o którym mowa w ust.6, zawiera:
  1.  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  2.  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt kancelaryjny
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt kancelaryjny
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ww. rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.

 

Tryb odwoławczy

brak

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł;

Opłatę skarbową należy wnosić w formie gotówkowej w punktach poboru opłat (tzw. punkty „inkasa”) lub bezgotówkowej – przelewem na konto:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

Poznań, ul. Libelta 16/20

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Marta Pacek, tel.: 61 626 68 56,
e-mail: marta.pacek@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

nie dotyczyOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-27 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-27 13:05:30 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2023-12-11 10:02:15 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 12580 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2024