do góry ^

Podział środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych


Nazwa sprawy/procedury

Podział środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz.909 ze zm.).
Uchwała nr 2641/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji złożony w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Do wniosku, w zależności od rodzaju zadania, należy dołączyć:

   1) na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
       a) kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez starostwo, na której należy 
          wkreślić lokalizację przedsięwzięcia (odcinek drogi do realizacji),

       b) wypis z rejestru gruntów potwierdzony przez starostwo,
   2) na budowę i renowację  zbiorników wodnych służących małej retencji:
       a) kopię operatu wodnoprawnego poświadczonego za zgodność z oryginałem a 
          w przypadku renowacji zbiornika dokumentację projektowo-kosztorysową,

      b) oryginał ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub jej kopię poświadczoną
          za zgodność z oryginałem, gdy takie pozwolenie jest wymagane dla realizacji 
          zadania,

       c) kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez starostwo, na której należy 
          wkreślić  lokalizację projektowanych prac,

       d) aktualny wypis z rejestru gruntów, potwierdzony przez starostwo,
       e) odpis księgi wieczystej (wydruk internetowy lub wydany przez właściwy sąd 
          rejonowy),

       f) oświadczenie nr 1 o posiadaniu nie więcej niż30 hazbiorników wodnych małej 
          retencji,

       g) oświadczenie nr 2 o nie korzystaniu ze środków budżetu Województwa na 
          budowę lub renowację zbiorników wodnych w ciągu ostatnich 4 lat,

       h) opinię Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
          Wodnych, potwierdzającą celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we 
          wniosku robót - w przypadku ubiegania się o środki na renowację zbiornika 
          wodnego.

   3) na rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych:
       a) program zagospodarowania wraz z dokumentacją kosztorysową 
          zagospodarowania
1 ha gruntów w okresie trzech kolejnych lat, opracowany 
          przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedrę Gleboznawstwa 
          i Rekultywacji - Zakład Rekultywacji w Koninie,

       b) kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez starostwo, na której należy 
          wkreślić lokalizację przedsięwzięcia,

       c) wypis z rejestru gruntów potwierdzony przez starostwo,
       d) odpis księgi wieczystej (wydruk internetowy lub wydany przez wł. sąd 
          rejonowy).

   4) na przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych:
       a) dokumentacje projektowo-kosztorysową,
       b) kopię mapy ewidencyjnej, potwierdzoną przez starostwo, na której należy 
          wkreślić lokalizację przedsięwzięcia,

       a) wypis z rejestru gruntów potwierdzony przez starostwo,
       b) odpis księgi wieczystej (wydruk internetowy lub wydany przez właściwy sąd 
          rejonowy).

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
 

Termin załatwienia sprawy

Data podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego lub Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz data podpisania umowy.
 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Uchwała podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego lub Zarząd Województwa Wielkopolskiego, następnie podpisanie  umowy określającej warunki dofinansowania zadania.
 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy
 

Opłaty

Nie dotyczy
 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Monika Liberska
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 50, 61 626 65 49
dg.sekretariat@umww.pl

Dodatkowe informacje

Monitorowanie przebiegu realizacji umowy.
Przyjmowanie i ocena sprawozdania z realizacji umowy.


Dokumenty do pobrania

  • Zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją  i poprawą jakości gruntów rolnych - pobierz uchwałę
  • Wniosek o udzielenie dotacji na budowę dróg - pobierz
  • Wniosek o udzielenie dotacji na budowę zbiorników wodnych - pobierz
  • Oświadczenie nr 1 do wniosku o budowę zbiorników wodnych - pobierz
  • Oświadczenie nr 2 do wniosku o budowę zbiorników wodnych - pobierz
  • Wniosek o wypłatę dotacji na budowę zbiorników wodnych - pobierz
  • Sprawozdanie finansowe z wykonania budowy dróg - pobierz
  • Sprawozdanie finansowe z wykonania budowy zbiorników wodnych - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-26 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-26 12:43:37 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 8902 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014