do góry ^

Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 r.


 1. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje:
  Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 (pokój 333) lub w Punkcie Kancelaryjnym na parterze Urzędu Marszałkowskiego w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznaniu. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 4 lutego 2020 roku do 1 marca 2020 r. O przyjęciu ofert decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego (nie decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne a także przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu: Anna Kamińska-Janowicz 61 626 68 85, Weronika Krysztoforska 61 62 66 899, Anna Dopierała 61 626 68 84, Aleksandra Szymoniak 61 626 68 93, Karolina Grabarek 61 626 66 97, sekretariat Departamentu Kultury 61 626 68 80.
   
 2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,|
  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
  4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
  8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
  10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
  11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
  12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
  13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
  14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
  15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu,
  16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15 i które będą wykonane w bieżącym roku,
  17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
   
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. przeznacza na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1 702 000 złotych. O dotację może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe. Dotacja może zostać udzielona do 70% ogółu nakładów na prace lub roboty. W uzasadnionych przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub gdy wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a także w sytuacji, gdy konieczne jest niezwłoczne podjęcie prac lub robót, może być udzielona dotacja do 100% nakładów. Podstawą ubiegania się o dotację jest prawidłowo złożony wniosek wraz z kompletem załączników. Kopie dokumentów należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z wpisaniem daty potwierdzenia. Po przyznaniu dotacji Województwo Wielkopolskie zawiera umowę z beneficjentem, który zobowiązany jest wykonać dotowane prace i roboty w 2020 r.

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego ani z przyznaniem dotacji w wysokości oczekiwanej przez Wnioskodawcę. Wybór ofert, wytypowanych do udzielenia dotacji, zostanie dokonany w postępowaniu konkursowym a o przyznaniu dotacji zadecyduje Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie i spełniające wymagania formalne. Oceny ofert pod względem formalnym dokona Departament Kultury, a pod względem merytorycznym komisja opiniująca, powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Komisja będzie brać pod uwagę znaczenie zabytku ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej i artystycznej, stan zachowania obiektu oraz zaangażowanie finansowe i realność wykonania prac w 2020 roku.

  Departament Kultury zwraca się z prośbą do podmiotów ubiegających się o dotacje, aby rozważnie zaplanowały prace, które mają być wykonane w 2020 r. oraz zabezpieczyły wkład własny na poziomie umożliwiającym ich wykonanie. W sytuacji, gdy podmiot równolegle ubiega się o dofinansowanie prac ze środków publicznych ze źródeł innych, niż budżet Samorządu Województwa Wielkopolskiego, termin zakończenia prac musi być określony w ten sam sposób w umowach zawieranych z innymi podmiotami, wskazany taki sam koszt zadania oraz jego zakres i jego nazwa. Załączony do wniosku kosztorys powinien odnosić się wyłącznie do zakresu zadania, który został określony we wniosku o dotację. Dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach udziela w formie uchwały Sejmik Województwa Wielkopolskiego na wniosek Zarządu Województwa. Oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Departamentu Kultury i nie będą odsyłane oferentowi. Informacje na temat udzielonych dotacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dotacji.

Wykaz wymaganych załączników:

 • kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków,
 • aktualne pozwolenie służb konserwatorskich na prowadzenie zaplanowanych prac lub robót przy zabytku,
 • odpis Księgi Wieczystej (dokument można pobrać także w wersji elektronicznej za pośrednictwem Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości i wydrukować),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentacji podmiotu (np. potwierdzające powołanie na stanowisko dyrektora, potwierdzające powołanie na stanowisko proboszcza, upoważnienia do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu, zaświadczenie o osobowości prawnej itp.),
 • wypis z KRS (jeśli dotyczy wnioskodawcy),
 • dokumentację fotograficzną zabytku utrwalone w wersji cyfrowej na nośniku danych
 • dokumenty potwierdzające pozyskanie dotacji ze środków publicznych, jeśli te już zostały przyznane na zadanie określone we wniosku,
 • kosztorys prac określonych we wniosku (ofertowy lub inwestorski),
 • oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • w sytuacji, gdy przepisy wymagają innych pozwoleń oprócz pozwolenia wydanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, wnioskodawca zobowiązany jest do ich posiadania i zaleca się załączenie do wniosku ich kopii).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w skoroszycie z europerforacją.

Wszystkie dokumenty i ich potwierdzone kopie muszą być aktualne. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie wraz z datą tego potwierdzenia. Wymagany jest czytelny podpis oraz wskazanie sprawowanej funkcji bądź imienna pieczątka wraz z podpisem.

Zasady udzielania dotacji przez Województwo szczegółowo określają:

Po udzieleniu dotacji przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania (plik do pobrania znajduje się poniżej) do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wraz z aktualizacją kosztorysu należy przekazać pisemną informację o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac lub robót, na które została udzielona dotacja. Po zweryfikowaniu zaktualizowanych kosztorysów i ich akceptacji zostaną przygotowane umowy.

W przypadku rezygnacji z przyjęcia dotacji i prowadzenia prac lub robót należy o tej decyzji bezzwłocznie zawiadomić Departament Kultury UMWW zachowując formę pisemną. W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dotację wykonał prace lub roboty przed zawarciem umowy z Województwem, zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym Departamentu Kultury UMWW, gdyż w takiej sytuacji niemożliwe będzie refundowanie prac lub robót ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Prosimy o przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu tylko takich danych osobowych, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Zbędne dane osobowe powinny być skutecznie zanonimizowanie i nieprzekazywane do Urzędu, dotyczy to w szczególności danych innych osób niż wnioskodawca/wnioskodawcy (np. w pozwoleniach na prowadzenie prac, które stanowią załącznik do wniosku należy wykazać tylko niezbędne dane do potwierdzenia autentyczności dokumentu oraz stron, zakresu pozwolenia i jego ważności).

Do 1 marca 2020 r. należy złożyć także oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych (wzór oświadczenia do pobrania poniżej). Podpisane oświadczenia powinny zostać przekazane przez wszystkie osoby, których dane osobowe zostały przekazane wraz z wnioskiem o dotację.

Wniosek o dotacje - pobierz
Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu na prace konserwatorskie - pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz
Oświadczenie o zobowiązaniach publiczno-prawnych - pobierz
Zaktualizowany kosztorys (po otrzymaniu dotacji) - pobierz
Formularz sprawozdania końcowego z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach - pobierz
Przewodnik - wzór wniosku - pobierz
Przewodnik - wzór sprawozdania prace konserwatorskie i restauratorskie - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-01-31 Wodzimierz Mazurkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-01-31 12:29:38 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 8352 razy
UMWW ©2024