do góry ^

Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 r.


 1. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje:
  Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznaniu. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 25 stycznia 2021 roku do 1 marca 2021 r. O przyjęciu ofert decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego (nie decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne a także przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu: Natalia Wasilewska  - kierownik oddziału tel. 61 626 68 89, Anna Dopierała tel. 61 626 68 84, Anna Kamińska-Janowicz tel. 61 626 68 85,  Aleksandra Szymoniak tel. 61 626 68 93, sekretariat Departamentu Kultury 61 626 68 80.
 2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
  4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
  8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
  10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
  11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
  12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
  13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
  14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
  15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu,
  16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15 i które będą wykonane w bieżącym roku,
  17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. przeznacza na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1 000 000 złotych. O dotację może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe. Dotacja może zostać udzielona do 70% ogółu nakładów na prace lub roboty. W uzasadnionych przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub gdy wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a także w sytuacji, gdy konieczne jest niezwłoczne podjęcie prac lub robót, może być udzielona dotacja do 100% nakładów. Podstawą ubiegania się o dotację jest prawidłowo złożony wniosek wraz z kompletem załączników. Kopie dokumentów należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z wpisaniem daty potwierdzenia. Po przyznaniu dotacji Województwo Wielkopolskie zawiera umowę z beneficjentem, który zobowiązany jest wykonać dofinansowane prace i roboty w 2021 r.

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego ani z przyznaniem dotacji w wysokości oczekiwanej przez Wnioskodawcę. Wybór ofert, wytypowanych do udzielenia dotacji, zostanie dokonany w postępowaniu konkursowym a o przyznaniu dotacji zadecyduje Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie i spełniające wymagania formalne. Oceny ofert pod względem formalnym dokona Departament Kultury, a pod względem merytorycznym komisja opiniująca, powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Komisja będzie brać pod uwagę znaczenie zabytku ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej i artystycznej, stan zachowania obiektu oraz zaangażowanie finansowe i realność wykonania prac w 2021 roku.

  Departament Kultury zwraca się z prośbą do podmiotów ubiegających się o dotacje, aby rozważnie zaplanowały prace, które mają być wykonane w 2021 r. oraz zabezpieczyły wkład własny na poziomie umożliwiającym ich wykonanie. W sytuacji, gdy podmiot równolegle ubiega się o dofinansowanie prac ze środków publicznych ze źródeł innych, niż budżet Samorządu Województwa Wielkopolskiego, termin zakończenia prac musi być taki sam w umowach dotyczących dofinansowanego zadania a także taki sam koszt zadania oraz jego zakres i nazwa. Załączony do wniosku kosztorys powinien odnosić się wyłącznie do zakresu zadania, który został określony we wniosku o dotację. Dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach udziela w formie uchwały Sejmik Województwa Wielkopolskiego na wniosek Zarządu Województwa. Oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Departamentu Kultury i nie będą odsyłane oferentowi. Informacje na temat udzielonych dotacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyznania dotacji.

Wykaz wymaganych załączników:

 • kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków,
 • aktualne pozwolenie służb konserwatorskich na prowadzenie zaplanowanych prac lub robót przy zabytku,
 • odpis Księgi Wieczystej (w przypadku wydruku z Internetu należy zwrócić uwagę, aby miał on moc dokumentu i został uzyskany za pośrednictwem Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentacji podmiotu (np. potwierdzające powołanie na stanowisko dyrektora, potwierdzające powołanie na stanowisko proboszcza, upoważnienia do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu, zaświadczenie o osobowości prawnej itp.),
 • wypis z KRS (jeśli dotyczy wnioskodawcy),
 • dokumentację fotograficzną zabytku utrwalone w wersji cyfrowej na nośniku danych
 • dokumenty potwierdzające pozyskanie dotacji ze środków publicznych, jeśli te już zostały przyznane na zadanie określone we wniosku,
 • kosztorys prac określonych we wniosku (ofertowy lub inwestorski),
 • oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • w sytuacji, gdy przepisy wymagają innych pozwoleń oprócz pozwolenia wydanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, wnioskodawca zobowiązany jest do ich posiadania i zaleca się załączenie do wniosku ich kopii.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w skoroszycie z europerforacją.

Wszystkie dokumenty i ich potwierdzone kopie muszą być aktualne. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie wraz z datą tego potwierdzenia. Wymagany jest czytelny podpis oraz wskazanie sprawowanej funkcji bądź imienna pieczątka wraz z podpisem.

Zasady udzielania dotacji przez Województwo szczegółowo określają:

Po udzieleniu dotacji przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego beneficjenci zobowiązani są do przesłania zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania (plik do pobrania znajduje się poniżej) do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wraz z aktualizacją kosztorysu należy przekazać pisemną informację o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac lub robót, na które została udzielona dotacja. Po zweryfikowaniu zaktualizowanych kosztorysów i ich akceptacji zostaną przygotowane umowy.

W przypadku rezygnacji z przyjęcia dotacji i prowadzenia prac lub robót należy o tej decyzji bezzwłocznie zawiadomić Departament Kultury UMWW zachowując formę pisemną. W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dotację wykonał prace lub roboty przed zawarciem umowy z Województwem, zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym Departamentu Kultury UMWW, gdyż w takiej sytuacji niemożliwe będzie refundowanie prac lub robót ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Prosimy o przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu tylko takich danych osobowych, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Zbędne dane osobowe powinny być skutecznie zanonimizowanie i nieprzekazywane do Urzędu, dotyczy to w szczególności danych innych osób niż wnioskodawca/wnioskodawcy (np. w pozwoleniach na prowadzenie prac, które stanowią załącznik do wniosku należy wykazać tylko niezbędne dane do potwierdzenia autentyczności dokumentu oraz stron, zakresu pozwolenia i jego ważności).

Do 1 marca 2021 r. należy złożyć także oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych (wzór oświadczenia do pobrania poniżej). Podpisane oświadczenia powinny zostać przekazane przez wszystkie osoby, których dane osobowe zostały przekazane wraz z wnioskiem o dotację.

Wniosek - pobierz
Przewodnik jak wypełnić wniosek - pobierz
Zaktualizowany kosztorys (po przyznaniu dotacji) - pobierz
Oświadczenie dotyczące zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
Sprawozdanie końcowe - pobierz
Zasady przetwarzania danych osobowych - pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-01-22 Włodzimierz Mazurkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-01-22 21:52:00 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-01-25 08:29:31 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 8973 razy
UMWW ©2024