do góry ^

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Regionalnego Planu Transportowego Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 01.09.2022r. do 30.09.2022r. za pomocą Formularza konsultacyjnego: w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al.  Niepodległości 34, 61-714 Poznań;  w formie pisemnej na adres: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu ul. S. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku - pobierz dokument
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku - pobierz dokument
Formularz konsultacyjny - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-08-31 Jowita Maćkowiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-08-31 09:38:32 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-08-31 14:15:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4789 razy
UMWW ©2024