do góry ^

Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7030.1.10.2019 z dnia 3.06.2019 r. zawiadamiającego o przedłużeniu terminu wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kurnika wraz z rozbudową części magazynowej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid. 470 i 476, obręb Żodyń, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwa wielkopolskie


DSR-II-1.7030.1.10.2019

Poznań, dnia 16 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

Strony postępowania, że opinia przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kurnika wraz z rozbudową części magazynowej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid. 470 i 476, obręb  Żodyń, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwa wielkopolskie” ze względu na trwające postępowanie wyjaśniające, nie zostanie wydana w ustawowym terminie.

Wobec powyższego wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 13.12.2019 r.

POUCZENIE: Na podstawie art. 37 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, wraz
z uzasadnieniem, na bezczynność bądź przewlekłość prowadzenia postępowania przez tutejszy Organ do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

UWAGA: W piśmie stanowiącym odpowiedź na niniejsze zawiadomienie należy podać znak sprawy.

Data udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 17.10.2019 r.

 

 

 

Sprawę prowadzi:
Przemysław Rogaliński
Tel.: 61 626 64 52Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-10-16 Jarosław Sobczak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-10-18 12:35:33 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6365 razy