do góry ^

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji „Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej ustalającej warunki geologiczno - inżynierskie w podłożu linii WN 110 kV relacji GPZ Janiszew - GPZ Kraski na odcinku GPZ Janiszew do granicy województwa wielkopolskiego, gmina Brudzew i gmina Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie"


DSR-I.7440.2.2019                                                                                   

Poznań, dnia 18 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

            Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

Strony postępowania administracyjnego o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji zatwierdzającej na wniosek Energa Invest Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk, reprezentowanego przez pełnomocnika - Szczepana Pruszczyńskiego, opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inżynierskiej ustalającej warunki geologiczno - inżynierskie w podłożu linii WN 110 kV relacji GPZ Janiszew - GPZ Kraski na odcinku GPZ Janiszew do granicy województwa wielkopolskiego, gmina Brudzew i gmina Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie”.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Al. Niepodległości 34, piętro X, część A, pokój nr 1053).

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (sekretariat - X piętro, część A, pokój nr 1048) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament   Środowiska – al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dsr.sekretariat@umww.pl.

Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 5 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Organem właściwym  do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt …” jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podstawowe dane o wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.f7.umww.pl/f7/

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Energa Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka  472, 80-309 Gdańsk
  2. Szczepan Pruszczyński – pełnomocnik
  3. Pozostałe Strony – w trybie art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
  4. Aa

 

Sprawę prowadzi:
Wioletta Bichler
tel.: 61 626 64 10
Pokój nr  1053Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-18 Jarosław Sobczak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-23 07:56:22 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6010 razy