do góry ^

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji zatwierdzającej „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji pt.: Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście-Oborniki mogącej negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie gmina Chodzież, Budzyń, Rogoźno, Ryczywół, powiat chodzieski, obornicki, woj. wielkopolskie”


DSR-I.7430.38.2019                                                                                   

Poznań, dnia 3 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

INFORMUJĘ

 

Strony postępowania administracyjnego o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji zatwierdzającej na wniosek Inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5A, 60-763 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika – Marka Stalmacha, „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji pt.: Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście-Oborniki mogącej negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie gmina Chodzież, Budzyń, Rogoźno, Ryczywół, powiat chodzieski, obornicki, woj. wielkopolskie”.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Al. Niepodległości 34, piętro X, część A, pokój nr 1053).

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (sekretariat - X piętro, część A, pokój nr 1048) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament   Środowiska – al. Niepodległości 34, 61–714 Poznań. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dsr.sekretariat@umww.pl.

Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 5 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Organem właściwym  do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt …” jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podstawowe dane o wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.f7.umww.pl/f7/

 

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Brożek
tel.: 61 626 64 80
Pokój nr  1053Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-09-03 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-09-09 08:26:06 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6051 razy