do góry ^

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów-Adamów”


DSR-I.7440.3.2019                                                                            

Poznań, dnia 16 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

INFORMUJĘ

 

Strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Agnieszkę Pawlak, „Projektu robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów-Adamów”, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Ceków-Kolonia, Żelazków), miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek).

W związku z powyższym, ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (sekretariat – X piętro, część A, pokój nr 1048) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament   Środowiska – al. Niepodległości 34, 61–714 Poznań. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego Organu (e-PUAP).

Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 3 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Organem właściwym  do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt …” jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podstawowe dane o wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.f7.umww.pl/f7/

 

 

Sprawę prowadzi:
Adam Kałamaja
tel. 61 626 64 86
Pokój nr 1051Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-10-16 Jarosław Sobczak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-10-21 10:41:25 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 9381 razy
UMWW ©2024