do góry ^

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonych konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – stypendia i nagrody sportowe


ZAWIADOMIENIE

 

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz z § 12 ust. 1 uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – informuję o braku zgłoszenia uwag i wniosków w toku konsultacji dotyczących projektów uchwał:

  1. Nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
  2. Nr VI/86/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu,

W konsultacjach mogły wziąć udział, w zakresie swojej działalności statutowej, nw. podmioty:

  1. Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego;
  2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zawiadomienie z dnia 13 sierpnia maja 2019 r. informujące o konsultacjach wraz z projektami ww. uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.bip.umww.pl), w dniach 13-20 sierpnia 2019 r. We wskazanym terminie żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag lub wniosków do przedmiotowych projektów.

Wobec powyższego, projekty uchwał zostaną skierowane do Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, celem podjęcia uchwał zmieniających przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-09-13 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-09-13 07:47:44 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5968 razy