do góry ^

Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7030.1.58.2019 z dnia 11.02.2020 r. zawiadamiającego o przedłużeniu terminu wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu – brojlerów o planowanej obsadzie 548 100 szt. (2 192,4 DJP), zlokalizowanej na działkach nr 611, 612, 613 w m. Mieścisko, gm. Mieścisko, powiat wągrowiecki, na wniosek Przemysława Kopydłowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Przemyslaw Kopydłowski, ul. Kościuszki 3, 62 - 290 Mieścisko


DSR-II-1.7030.1.58.2019

Poznań, dnia 11 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

 

że opinia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu – brojlerów o planowanej obsadzie 548 100 szt. (2 192,4 DJP), zlokalizowanej na działkach nr 611, 612, 613 w m. Mieścisko, gm. Mieścisko, powiat wągrowiecki, na wniosek Przemysława Kopydłowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Gospodarstwo Rolne Przemyslaw Kopydłowski ul. Kościuszki 3, 62 - 290 Mieścisko, nie zostanie wydana w wyznaczonym terminie, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Wobec powyższego, wyznaczam nowy termin wydania opinii do dnia 17.04.2020 r.

 

POUCZENIE: Na podstawie art. 37 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, wraz z uzasadnieniem, na bezczynność bądź przewlekłość prowadzenia postępowania przez tutejszy Organ do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

UWAGA: W piśmie stanowiącym odpowiedź na niniejsze zawiadomienie należy podać znak sprawy.

Data udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 12.02.2020 r.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Przemysław Rogaliński

Tel.: 61 626 64 52Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-02-11 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-02-12 12:05:10 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 301 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020