do góry ^

Interpretacja indywidualna co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach w zakresie definicji wprowadzającego na rynek baterie i akumulatory


DSR-V-2.7250.1.1.2019                                                                   

Poznań, dnia 10 stycznia 2019 r.

                      

DECYZJA

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 5, ust. 12, ust 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), art. 6 pkt 22 i pkt 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 1803 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ██████████████████████████████████████████████

 

ORZEKAM

 

Udzielić interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach w zakresie definicji wprowadzającego na rynek baterie i akumulatory.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13 grudnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek ██████████████████████████████████████████████████████████ o wydanie – na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach w zakresie wprowadzającego baterie lub akumulatory.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, Wnioskodawca zwrócił się do tutejszego Organu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach, pytając, cyt.: „czy w przedstawionym poniżej stanie faktycznym ███ jest wprowadzającym baterie i akumulatory w rozumieniu art. 6 pkt 22 ustawy o bateriach i akumulatorach i w związku z tym jest zobowiązany do uwzględnienia podczas wyliczania wysokości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne baterii, o których mowa w przedstawionym poniżej stanie faktycznym”.

Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku przedstawił stan faktyczny, zgodnie z którym ████████████████████prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na produkcji pojazdów elektrycznych, których źródłem energii są baterie elektryczne różnego typu, w zależności od rodzaju pojazdu. ██ ████████████. (dalej ██) jest producentem baterii i akumulatorów, wpisanym do rejestru wprowadzających baterie i akumulatory pod nr E0017435BW.

W lipcu 2018 r. ██████ zawarł z ██ umowę o dzieło, na podstawie której ██ zobowiązał się do:

wykonania projektu baterii w technologii NMC zgodnie z opisem technicznym pakietu bateryjnego i systemu sterowania i zarządzania zespołem baterii (dalej MBMS) stanowiącym część Umowy o dzieło; opis techniczny stworzyli wspólnie ███ i ██,
wyprodukowania prototypu baterii w technologii NMC; bateria miała składać się z 6 pakietów bateryjnych i jednego MBMS, dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej pakietu bateryjnego; jednocześnie w Umowie o dzieło ██ przeniósł prawa autorskie do tej dokumentacji na ███, zdeponowania w kancelarii notarialnej dokumentacji technicznej MBMS; zgodnie z Umową o dzieło ███ zyska dostęp do dokumentacji w przypadku upadłości ██ lub niemożności dostawy MBMS przez ███ z uwagi na działanie siły wyższej; ███ nie przeniósł na ███ praw autorskich do tej dokumentacji.

██ wykonał Umowę o dzieło. Obecnie ███ i ██ zamierzają zawrzeć umowę sprzedaży, na podstawie której ███ będzie mógł kupować od ██ baterie wyprodukowane przez ██ na bazie dokumentacji technicznej pakietu bateryjnego, do którego prawa autorskie ███ nabył na podstawie Umowy o dzieło. ███ będzie montował kupione na podstawie Umowy sprzedaży z ██ baterie w pojazdach elektrycznych produkcji ███, a następnie sprzedawał te pojazdy na rynku krajowym oraz za granicą. ███ będzie również sprzedawał baterie jako części zamienne do pojazdów elektrycznych na rynku krajowym oraz za granicą. Umowa sprzedaży ma zobowiązywać ██ do niewykorzystania know-how dotyczącego zastosowania ogniw stosowanych w produkcji baterii objętych Umową sprzedaży do pojazdów kategorii M3 w innym celu, niż w celu wykonania Umowy sprzedaży lub innych umów zawartych z ███.

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 pkt 22 i 23 ustawy o bateriach i akumulatorach, ███ nie będzie wprowadzającym baterii kupowanych od ██ na podstawie Umowy sprzedaży, której zawarcie planują ███ i ██. Na podstawie umowy sprzedaży ██ będzie przenosił na ███ własność wyprodukowanych przez ██ baterii. Zarówno ██ jak i ███ mają siedziby na terytorium Polski, zaś miejscem dostawy baterii będą ██████. Tym samym na podstawie Umowy sprzedaży to ██ będzie wprowadzał do obrotu objęte tą Umową baterie po raz pierwszy na terytorium kraju.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach reguluje przepisy związane między innymi z wprowadzaniem na rynek baterii i akumulatorów. Zgodnie z art. 6, pkt 22 tej ustawy za wprowadzającego baterie i akumulatory uważa się przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju; za wprowadzającego baterie i akumulatory uważa się także przedsiębiorcę:

a) dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej,
b) który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach.

Natomiast zgodnie z art. 6 pkt 23 ustawy za wprowadzenie do obrotu uważa się odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu używania lub dystrybucji.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyjaśnia, co następuje. Brzmienie art. 6 pkt 22 lit. b ustawy o bateriach i akumulatorach jednoznacznie wskazuje, iż wprowadzającym baterie lub akumulatory jest przedsiębiorca, który zlecił wytworzenie baterii lub akumulatorów i którego oznaczenie zostało umieszczone na bateriach lub akumulatorach. Konstrukcja ww. przepisu z uwagi na występującą w nim koniunkcję (spójnik „i”) wskazuje w sposób jednoznaczny,
że obie wskazane w nim przesłanki muszą wystąpić łącznie. Mając powyższe na uwadze, sam fakt zlecenia przez ███ na postawie umowy o dzieło, firmie ██ produkcji akumulatorów zgodnie ze stworzonym opisem technicznym (wyprodukowanie akumulatorów nie będących standardowymi akumulatorami dostępnymi na rynku), nie przesądza jednoznacznie o stwierdzeniu wprowadzającego na rynek baterie lub akumulatory.  

Odnosząc powyższe do indywidualnej sprawy Wnioskodawcy, stwierdzić należy, iż to █████████████████████████████████████████████████████████ będzie wprowadzającym na terytorium kraju akumulatory będące przedmiotem złożonego w dniu 13 grudnia 2018 r. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i będzie zobowiązany przeznaczać środki na publiczne kampanie edukacyjne w stosunku do tych akumulatorów przy założeniu, że zostały spełnione przesłanki art. 6 pkt 22 lit. b. Powyższe oznacza, że ███ będzie wprowadzającym na rynek przedmiotowe akumulatory jeśli będzie zarówno zlecającym ich wytworzenie jak i jego nazwa, pod jaką występuje w obrocie handlowym zostanie umieszczona na przedmiotowych bateriach i akumulatorach.

Tutejszy Organ, wydając niniejszą decyzję, zapoznał się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie i kierował się obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza interpretacja przepisów dotyczy przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z art.34 ust 6 ustawy Prawo przedsiębiorców, wniesiono opłatę w wysokości 40 zł na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu -  PKO Bank Polski Poznań rachunek nr 80 1020 4027 0000 1202 0834 2638.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-10 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-11 13:01:33 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5344 razy