do góry ^

Interpretacji indywidualna w przedmiocie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, w związku z wykonaniem warstwy rekultywacyjnej na składowisku


DSR-V-1.313.41.2019

Poznań, dnia 12 lutego 2019 r.


DECYZJA

Na podstawie art. 34 ust. 5, ust. 12, ust 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), art. 273 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku █████████████████████████████████████████

ORZEKAM

Udzielić interpretacji indywidualnej w przedmiocie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, w związku z wykonaniem warstwy rekultywacyjnej na składowisku.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2019 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek spółki ███████████████████████████████████████████████████ o wydanie – na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – interpretacji indywidualnej w zakresie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów na składowisku w związku z wykonaniem warstwy rekultywacyjnej.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, Wnioskodawca zwrócił się do tutejszego Organu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, pytając, cyt.: „czy z tytułu realizacji ww. zalecenia wykonania warstwy rekultywacyjnej w oparciu o wymienione w decyzji o zamknięciu kwatery nr II odpady, Spółka zobowiązana jest do naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska o której mowa w art. 273 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) z jakiegokolwiek tytułu?”.

Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku przedstawił stan faktyczny, zgodnie z którym Marszałek Województwa Wielkopolskiego decyzją znak: ██████████████████████████zezwolił na zamknięcie kwatery nr II składowiska w m. ████████████. Określając techniczny sposób zamknięcia ww. kwatery Organ zezwolił na wykonanie warstwy rekultywacyjnej na składowisku z wykorzystaniem odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523). Ponadto Marszałek Województwa Wielkopolskiego w decyzji znak: █████████████████████████████ ze zmianami udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów, również zezwolił na wykorzystanie odpadów w celu wykonania warstwy rekultywacyjnej na składowisku.

W ocenie wnioskodawcy cyt.: „z chwilą uostatecznienia i uprawomocnienia się decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska i określenia technicznego sposobu jego zamknięcia prowadzący tego rodzaju działalność zaprzestaje przyjmowania odpadów. Możliwość przyjmowania odpadów wymienionych w tej decyzji związana jest nie z działalnością operatywną spółki, lecz bezpośrednio z zabiegami rekultywacyjnymi. Sytuacja taka nie wyczerpuje dyspozycji art. 273 ust. 1 pkt. 4 Poś, co zgodnie ze stanowiskiem Spółki oznacza, iż nie zachodzi tu przypadek składowania odpadów uruchamiający obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z art. 273 ustawy Prawo ochrony środowiska – opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów oraz przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Opłaty za składowanie odpadów ponoszone przez zarządzających składowiskiem odpadów. Zgodnie z treścią art. 274 ust. 5 wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Zgodnie z art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) składowisko odpadów to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. Unieszkodliwianie odpadów jest, zgodnie z systematyką (hierarchią) przyjętą w art. 17 ww. ustawy, najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami. Składowanie odpadów na składowisku to działanie ostateczne, możliwe do wykorzystania tylko w odniesieniu do przypadków, w których inne sposoby nie znajdują zastosowania.

████████████████████ zarządza składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. █████████████. Marszałek Województwa decyzją znak: █████████████████████████ udzielił ww. Spółce zgody na zamknięcie kwatery nr II składowiska odpadów, jednocześnie wyznaczając datę zaprzestania składowania odpadów na dzień 30 czerwca 2016 r. W decyzji wskazano, że wykonanie warstw rekultywacyjnych o miąższości odpowiednio 1,0 m i 0,25 m możliwe jest z wykorzystaniem odpadów, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).

Składowanie odpadów na kwaterze składowiska jest działaniem mającym na celu ich unieszkodliwienie, natomiast wykorzystanie odpadów do wykonania warstw rekultywacyjnych stanowi odzysk odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o odpadach odzysk to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce. Zarządzający składowiskiem jest zobowiązany wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska ale tylko za odpady unieszkodliwiane (składowane) na składowisku, a nie za odpady wykorzystane (odzyskiwane).

Wobec powyższego █████████████████████████████████████████ wykorzystując odpady do ułożenia warstw rekultywacyjnych na kwaterze nr II składowiska zlokalizowanego w m. ███████████████, zgodnie z warunkami decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: znak: █████████████████████████ze zmianami, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów, nie jest zobowiązana do naliczenia z tego tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za umieszczenie odpadów na składowisku.

Tutejszy Organ, wydając niniejszą decyzję, zapoznał się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie i kierował się obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza interpretacja przepisów dotyczy przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z art. 34 ust 6 ustawy Prawo przedsiębiorców, wniesiono opłatę w wysokości 40 zł na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - PKO Bank Polski Poznań rachunek nr 80 1020 4027 0000 1202 0834 2638.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-02-12 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-02-18 11:56:54 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5598 razy