do góry ^

główny specjalista


Ogłoszenie nr 99/2018

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Administracyjny

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

wymiar etatu: 1

wykształcenie: wyższe informatyczne

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji związanej z budową Systemu Informacji Przestrzennej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW)
 • udział w testach i odbiorach Systemu Informacji Przestrzennej budowanego na potrzeby UMWW z obszaru GIS oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji związanej z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w szczególności z obszarów dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego tj.: dokumentowanie procedur eksploatacyjnych, planowanie i odbiory systemu, ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, procedury wewnętrzne, wymiana danych, monitorowanie i analiza przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, działania podejmowanych w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji, zasad ochrony danych osobowych, zabezpieczenia kryptograficzne

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 – letni staż pracy
 • doświadczenie zawodowe w obszarze GIS
 • doświadczenie zawodowe obszarze testowania oprogramowania i/lub dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń w wymaganym obszarze
 • doświadczenie zawodowe obszarze bezpieczeństwa informacji i/lub dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń w wymaganym obszarze
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z programowaniem aplikacji
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność, kreatywność

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku - pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 25 września 2018

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

  Poznań, 17.10.2018 r.

Informacja o rekrutacji

17 października br., przeprowadziliśmy rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, który zakwalifikował się do II etapu rekrutacji – rekrutacja na ww. stanowisko jest w trakcie realizacji.

 

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-09-11 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-09-11 12:41:24 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1566 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014