do góry ^

główny specjalista


Ogłoszenie nr 69/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Wydział Płatności

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r.)

wykształcenie: wyższe magisterskie

preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, ekonomia i pokrewne lub inne uzupełnione studiami
w zakresie rachunkowości

Zakres obowiązków:

 • udział we wdrażaniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • kompleksowa weryfikacja wniosków Beneficjentów o płatność w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • weryfikacja dokumentów (w tym finansowych) przedłożonych przez Beneficjentów
 • przygotowywanie korespondencji do Beneficjentów, ocena kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach Beneficjentów
 • przygotowywanie notatek o wykrytych nieprawidłowościach, nakładanie korekt finansowych przygotowywanie wezwań do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków
 • prowadzenie rejestrów, przygotowywanie zestawień dotyczących działań Wydziału
 • przygotowywanie prognoz wydatków i certyfikacji, udział w planowaniu finansowym
 • odpowiednie przechowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4-letni staż pracy, w tym minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku księgowej/księgowego
 • znajomość przepisów dotyczących rachunkowości i finansów publicznych
 • umiejętność analizowania dokumentów finansowo-księgowych
 • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Regionalnego 2014-2020
 • znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania 2014-2020
 • obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel)
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

  Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych będzie dodatkowym atutem
 • biegłość w zakresie rachunków i liczenia

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

możliwość rozwoju zawodowego
stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku - pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 29 lipca 2019 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
nadsyłać pocztą pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 26.08.2019 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego (ogł. 69/2019).

Wybrany kandydat nie przyjął oferty pracy. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-15 Paweł Napierała
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-15 14:47:06 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1396 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014