do góry ^

główny specjalista


Ogłoszenie nr 11/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Biuro Nadzoru Inwestycyjnego

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

 

głównego specjalisty

 

wymiar etatu:    1

wykształcenie: wyższe techniczne, kierunki: instalacje elektro – energetyczne/automatyka

 

Zakres obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych/automatyk:

 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części technicznej dotyczącej opisu przygotowania oferty oraz uczestnictwo w procesach przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawstwo robót, dla wyznaczonych zadań remontowo – inwestycyjnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.
 • udział w analizie i weryfikacji dokumentacji technicznej remontów i inwestycji.
 • nadzór nad opracowaniem kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) remontów i inwestycji.
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji remontów i inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w tym kontrola prawidłowości realizacji robót elektrycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie prac  elektrycznych, teletechnicznych, informatycznych i automatyki, wynikających z uprawnień określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane oraz rozliczanie robót na podstawie kosztów budowy prac elektrycznych, teletechnicznych, informatycznych i automatyk, objętych nadzorem.
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych urządzeń.
 • zatwierdzanie materiałów, wyrobów, urządzeń – zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • odbiór robót elektrycznych, teletechnicznych, informatycznych i automatyki, ulegających zakryciu lub zanikających.
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych zakończonych elementów.
 • potwierdzanie dokumentów będących podstawą do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót i rozliczanie kosztów robót w nadzorowanym zakresie.
 • przygotowanie i uczestnictwo w odbiorze końcowym budowy.
 • przekazywanie obiektu budowlanego do użytkowania.
 • rozliczenie kosztów inwestycji w zakresie robót elektrycznych, teletechnicznych, informatycznych i automatyki.
 • przygotowanie i wystawienie dowodów przejęcia środka trwałego (druk OT/PT).
 • udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych obiektu.
 • monitorowanie stanu technicznego obiektów, przeprowadzanie bieżących przeglądów technicznych i gwarancyjnych, realizowanie zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego.
 • nadzór i bieżąca kontrola zespołu utrzymania ruchu elektrycznego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

 

Wymagania niezbędne:

 • studia kierunkowe w zakresie instalacji elektro-energetycznych/automatyki.
 • min. 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach związanym z realizacją inwestycji.
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika robót, inspektora nadzoru ewentualnie projektanta robót, oraz w specjalności telekomunikacyjne w zakresie telekomunikacji przewodowej, z infrastrukturą telekomunikacyjną i telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, automatyki i informatyki.
 • przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania procesami inwestycyjnymi.
 • znajomość ustawy Prawo budowlane.
 • znajomość podstawowa ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • znajomość zagadnień bhp i p.poż.
 • biegła umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • dbałość o jakość i terminowość wykonywanych zadań.
 • weryfikacja wynagrodzenia Wykonawcy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia elektroenergetyczne SEP, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym typu D do 15 kV lub do 1 kV w zakresie obsługi, montażu, napraw, konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowych na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci lektroenergetycznych.
 • znajomość zagadnień z dziedziny sterowania i automatyki.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • znajomość Kodeksu Cywilnego.
 • sprawność w realizacji powierzonych zadań.
 • umiejętność stosowania odpowiednich norm i przepisów.
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Praca związana z wyjazdami służbowymi na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku - pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 4 marca 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 •  nadsyłać pocztą pod adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi                                                                    
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 14.03.2019 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Biurze Nadzoru Inwestycyjnego (ogł. 11/2019). Aplikacja nadesłana w odpowiedzi na ogłoszenie nie spełniła wymagań formalnych.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-02-04 Marian Duszyński
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-02-04 14:58:27 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1575 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014