do góry ^

główny specjalista


Ogłoszenie nr 70/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

 

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe z zakresu administracji, ekonomii i pokrewnych lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi z tego obszaru

 

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Departamentem Organizacyjnym i Kadr UMWW w sprawach związanych   z ewidencją czasu pracy, urlopów, absencją chorobową, szkoleniami pracowników Departamentu
 • współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie obszaru kontroli będącego w kompetencji Departamentu
 • koordynowanie prac w zakresie terminowego przygotowania i przekazywania przez pracowników Departamentu materiałów na posiedzenia Zarządu, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Komisji Sejmiku
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej oraz bieżąca analiza wydatków budżetowych i kontrola stanu środków finansowych Departamentu
 • obsługa systemu KSAT

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4-letni staż pracy
 • doświadczenie zawodowe w obsłudze kadrowej pracowników
 • znajomość ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego
 • obsługa komputera (MSOffice)
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy

 

Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy pod presją czasu
umiejętność pracy w zespole

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

 

Oferujemy:

możliwość rozwoju zawodowego,
stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1260).
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1260).
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1260).
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1260).
  Oświadczenia do druku pobierz

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 30 lipca 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 13.08.2019 r.

 

Informacja o rekrutacji

                                                                                  

13 sierpnia br., przeprowadziliśmy rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji – rekrutacja na ww. stanowisko jest w trakcie realizacji.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-07-16 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-07-16 10:06:22 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 924 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014