do góry ^

główny specjalista


Ogłoszenie nr 64/2019

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

 

wymiar etatu: 1

 

wykształcenie: wyższe,

preferowane kierunki: administracja, ekoenergetyka, inżynieria rolnicza, prawno – ekonomiczny

 

Zakres obowiązków:

 • realizowanie zadań wynikających z projektów/przedsięwzięć, w których uczestniczy Departament, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz organizacja spotkań
 • praca z dokumentami w języku angielskim
 • przygotowywanie opracowań dotyczących polityki energetycznej i klimatycznej Wielkopolski w odniesieniu do rozwoju OZE w regionie, w świetle obowiązujących dokumentów na poziomie UE, krajowym i regionalnym
 • inicjowanie projektów finansowanych z środków krajowych i pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i nie podlegających zwrotowi oraz innych środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie merytorycznych kompetencji Departamentu
 • przygotowywanie pod względem formalnym dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku projektowego/przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w Departamencie
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów na dostawy i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia oraz projektów umów proponowanych do zawarcia z wykonawcami
 • współpraca z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i tematyki związanej ze zrównoważonym rolnictwem oraz innowacyjnymi obszarami wiejskimi

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 4 letni staż w pracy w administracji samorządowej
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • biegła obsługa komputera (pakiet MsOffice)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza dotycząca programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej 2014-2020, a w szczególności   programu Interreg Europa
 • znajomość zasad finansowania i rozliczania projektów z programu Horyzont 2020
 • znajomość przepisów ustawy: o finansach publicznych, o samorządzie województwa
 • prawo jazdy kat. B

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko związane z okazjonalną pracą w terenie na obszarze województwa wielkopolskiego, na terenie kraju i UE. Praca przy komputerze.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1260).
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1260).
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1260).
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1260).
  Oświadczenia do druku – pobierz

 

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 8 lipca 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Poznań, 08.08.2019 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ogł. nr 64/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.) została wybrana Magdalena Salewicz zamieszkała w Puszczykowie.                       

Uzasadnienie dokonania wyboru.

Magdalena Salewicz spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko. 

 

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.
 5. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
 7. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.  Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko  i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 10. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-06-24 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-06-24 11:18:59 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1437 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014